Instaliranje nano SIM kartice
Instaliranje nano SIM kartice

Instaliranje nano SIM kartice

Ovaj odeljak pruža korake za instaliranje nano SIM kartice.
Koristite isključivo nano SIM karticu.
Pridržavajte se odgovarajućih mera opreza za elektrostatičko pražnjenje (ESD) da biste izbegli oštećivanje SIM kartice. Odgovarajuće ESD mere opreza uključuju, ali nisu ograničene na, rad na ESD podlozi i staranje da je korisnik pravilno uzemljen.
 1. Pomerite bravice za otpuštanje baterije ka krajevima tableta.
  Baterija delimično izlazi.
 2. Izvadite bateriju iz tableta.
 3. Uklonite vrata za pristup.
 4. Pomerite držač SIM kartice u otključani položaj.
 5. Podignite poklopac držača SIM kartice.
 6. Stavite nano SIM karticu u držač kartice sa kontaktima okrenutim nadole.
 7. Zatvorite poklopac držača SIM kartice.
 8. Pomerite držač SIM kartice u zaključani položaj.
 9. Da biste osigurali pravilno zaptivanje uređaja, vrata za pristup morate da vratite tako da bezbedno legnu na mesto.
 10. Vratite vrata za pristup.
 11. Umetnite bateriju u odeljak za bateriju sa zadnje strane uređaja tako da donja strana ide prva.
  instaliranje baterije
 12. Pritisnite bateriju nadole u odeljak dok bravice za oslobađanje ne legnu na mesto.