Installera mikro-SD-kortet
Installera mikro-SD-kortet

Installera mikro-SD-kortet

I mikro-SD-kortplatsen kan du installera ett sekundärt, beständigt minne. Kortplatsen sitter under batteriet. Läs mer i den dokumentation som medföljde kortet och följ tillverkarens rekommendationer för användning.
Vidta korrekta försiktighetsåtgärder för elektrostatisk urladdning (ESD) för att undvika att skada mikro-SD-kortet. Föreskrifterna omfattar, men kan inte begränsas till, användning av ESD-underlägg på arbetsytan samt att användaren är ordentligt jordad.
 1. Skjut batteriets frigöringsspärrar mot surfplattans sidor.
  Batteriluckan skjuts ut en aning.
 2. Ta ut batteriet ur surfplattan.
 3. Ta bort åtkomstluckan.
 4. Skjut mikro-SD-korthållaren till olåst läge.
 5. Lyft mikro-SD-korthållaren.
 6. Sätt i mikro-SD-kortet i korthållarluckan så att kortet skjuts in i låsflikarna på vardera sidan av luckan.
 7. Stäng mikro-SD-korthållaren och lås den på plats.
 8. För att säkerställa att enheten stängs ordentligt måste åtkomstluckan sättas tillbaka och fästas ordentligt på plats.
 9. Sätt tillbaka åtkomstluckan.
 10. Sätt i batteriet, undersidan först, i batterifacket på baksidan av enheten.
  sätta i batteriet
 11. Tryck ned batteriet i facket tills frigöringsspärrarna snäpper på plats.