Installera nano-SIM-kortet
Installera nano-SIM-kortet

Installera nano-SIM-kortet

I det här avsnittet finns anvisningar för att installera ett nano-SIM-kort.
Använd endast ett nano-SIM-kort.
Vidta korrekta försiktighetsåtgärder för elektrostatisk urladdning (ESD) för att undvika att skada SIM-kortet. Föreskrifterna omfattar, men är inte begränsade till, användning av ESD-underlägg på arbetsytan samt att användaren är ordentligt jordad.
 1. Skjut batteriets frigöringsspärrar mot surfplattans sidor.
  Batteriluckan skjuts ut en aning.
 2. Ta ut batteriet ur surfplattan.
 3. Ta bort åtkomstluckan.
 4. Skjut SIM-korthållaren till olåst läge.
 5. Lyft SIM-korthållarluckan.
 6. Placera nano-SIM-kortet i korthållaren med kontakterna vända nedåt.
 7. Stäng SIM-korthållarluckan.
 8. Skjut SIM-korthållarluckan till låst läge.
 9. För att säkerställa att enheten stängs ordentligt måste åtkomstluckan sättas tillbaka och fästas ordentligt på plats.
 10. Sätt tillbaka åtkomstluckan.
 11. Sätt i batteriet, undersidan först, i batterifacket på baksidan av enheten.
  sätta i batteriet
 12. Tryck ned batteriet i facket tills frigöringsspärrarna snäpper på plats.