Media does not feed
เครื่องไม่ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์

เครื่องไม่ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์และล็อคเข้าที่แล้ว
  • ตรวจสอบช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์ว่ามีกระดาษพันกันหรือไม่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซนเซอร์ฉลากไม่ถูกปิดกั้น