power.shutdown
power.shutdown

power.shutdown

Instructs the printer to shut down.

Do

To shut down the printer:
! U1 do "power.shutdown" ""