פקדי ממשק סטנדרטיים
פקדי ממשק סטנדרטיים

פקדי ממשק סטנדרטיים

טבלה זו מתארת את פקדי הממשק הסטנדרטיים של הממשק.
פקדי ממשק סטנדרטיים
סמל
לחצן
תיאורים
1. לחצן
POWER
(הפעלה) – מפעיל את המדפסת ומכבה אותה.
הוא משמש גם להפעלת מצב שינה בצריכת חשמל נמוכה ולמצב התעוררות.
 • הפעלה ראשונית – לחץ על לחצן ההפעלה עד שנוריות החיווי של המדפסת מהבהבות. נוריות החיווי יהבהבו במגוון צירופים בזמן שהמדפסת מבצעת אבחון עצמי, בדיקות תצורה ומשלבת רכיבים אופציונליים. פעולה זו תימשך מספר שניות. נורית חיווי המצב תאיר בצבע ירוק יציב המציין שהמדפסת מוכנה כעת לפעולות הדפסה רגילות.
 • מצב שינה – לחיצה ושחרור של הלחצן פעם אחת יגרמו למדפסת להיכנס למצב שינה. המדפסת תיכבה לאחר אחסון פרטי תצורה ומצב שונים בזיכרון. כל נוריות החיווי יהיו כבויות למעט נורית חיווי המצב שתהבהב באטיות כדי לציין מצב שינה.
 • כיבוי עם מצב שינה מושהה – לחץ והחזק את הלחצן למשך 4 עד 9 שניות. תוכל להפעיל עבודת הדפסה באצווה ולהעביר את המדפסת למצב שינה בצריכת חשמל נמוכה, לאחר שהעבודה תסתיים.
 • כיבוי/הפסקת פעולה – לחץ והחזק את הלחצן למשך 4 עד 9 שניות. המדפסת תכבה.
 • מצב התאוששות מהפסקת מתח – תכונת המדפסת הזו מופעלת על-ידי הגדרת מגשר חומרה באחד ממודולי הקישוריות האופציונליים של המדפסת המותקנים במדפסת. ראה הגדרת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח.
  • המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבור למקור מתח AC פעיל.
  • תמיכה במצב שינה ובכיבוי עם מצב שינה מושהה.
  • אפשרות הכיבוי/הפסקת הפעולה תאפס את המדפסת ותפעיל את רצף ההפעלה הראשונית.
מצב התאוששות מהפסקת מתח זמין רק במדפסות שבהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.
2. נורית חיווי מצב – נורית חיווי המצב הראשי לתקינות הכללית של המדפסת ולמצב התפעול. נקראת גם נורית ההפעלה.
 • ירוק – מוכן לפעילות הדפסה ונתונים.
 • ירוק, מהבהב באטיות – המדפסת במצב שינה.
 • אדום – נגמרה המדיה, שגיאת זיהוי מדיה, ראש (מכסה/ראש הדפסה) פתוח, שגיאת חיתוך, תקלת אימות ראש הדפסה.
 • כתום – טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי (טמפרטורה), תקלת רכיב בראש ההדפסה, נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן (תבניות, גרפיקה, גופנים וכדומה) ותקלת מתח בממשק ביציאות טוריות או במארח USB.
 • כתום מהבהב – טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי (טמפרטורה)
 • אדום מהבהב – טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי (טמפרטורה). מצב זה משולב עם נורית חיווי אדומה מהבהבת להשהיה. נדרש קירור והפעלה מחדש של המדפסת.
3. נורית חיווי השהיה – המדפסת נמצאת במצב השהיה כאשר נורית חיווי ההשהיה דולקת. ניתן לבטל מדבקה (טופס הדפסה) או את כל המדבקות (טופסי הדפסה) בתור של מאגר ההדפסה כאשר נורית חיווי ההשהיה דולקת באמצעות הלחצן
CANCEL
(ביטול).
 • כתום: המדפסת במצב השהיה. הדפסה,
  FEED
  (הזנה) של מדבקה (קידום) ושגרות מדבקה אחרות יושהו עד שמצב ההשהיה יוסר על ידי לחיצה על
  PAUSE
  (השהיה).
 • אדום מהבהב: טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי (טמפרטורה) – מצב זה משולב עם נורית חיווי מצב אדומה מהבהבת. נדרש קירור והפעלה מחדש של המדפסת.
4. נורית חיווי נתונים – מציינת את המצב של פעילות העברת נתונים.
 • כבוי – הנתונים לא מועברים.
 • ירוק – פעולת תקשורת נתונים לא הסתיימה, אך לא מבוצעת כעת העברה.
 • ירוק מהבהב – תקשורת נתונים מתבצעת.
 • כתום מהבהב – נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן (תבניות, גרפיקה, גופנים וכדומה).
5. נורית חיווי חומרים מתכלים – מציינת את המצב של המדיה (מדבקות, קבלות, תגיות, סרט העברה, מחסנית סרט וכדומה).
 • אדום: נגמרה המדיה.
 • אדום מהבהב: הסרט נגמר.
 • אדום וכתום מהבהבים: מחסנית סרט עומדת להיגמר (מדפסות מחסנית ZD420 בלבד).
 • כתום מהבהב: זוהה מצב Ribbon In (סרט במדפסת) (מדפסות מחסנית ZD420 בלבד) כאשר המדפסת מנסה להדפיס במצב הדפסה תרמית ישירה.
6. נורית חיווי רשת – מציינת מצב ופעילות של הרשת.
 • כתום – זוהה חיבור ‎10 base Ethernet‏ (LAN).
 • ירוק – זוהה חיבור ‎10/100 Ethernet ‏(LAN) או כאשר ל-Wi-Fi‏ (WLAN) יש אות חזק והוא מחובר.
 • אדום – כאשר מתרחשת תקלה ב-Ethernet‏ (LAN) או ב-Wi-Fi‏ (WLAN).
 • אדום מהבהב – בעת שיוך Wi-Fi‏ (WLAN).
 • כתום מהבהב – בעת אימות Wi-Fi ‏(WLAN).
 • ירוק מהבהב – לאחר השלמת חיבור Wi-Fi ‏(WLAN), אך האות חלש.
7. לחצן
CANCEL
(ביטול) – מבטל פעולות הדפסה.
 • פעיל רק כאשר המדפסת במצב השהיה.
 • לחיצה אחת על
  CANCEL
  (ביטול) תגרום למדפסת לבטל את ההדפסה של התבנית הבאה במאגר ההדפסה.
 • לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן
  CANCEL
  (ביטול) למשך שתי שניות כדי לבטל את ההדפסה של כל התבניות הממתינות.
8. לחצן
FEED
(הזנה) (קידום) – קדם מדבקה (טופס הדפסה/תבנית).
 • הזנת מדבקה אחת — לחיצה על
  FEED
  (הזנה) ושחרור כאשר המדפסת לא מדפיסה גורמת למדפסת לקדם מדיה באורך של טופס ריק אחד או תבנית ריקה אחת (מדבקה, קבלה, תגית, כרטיס, וכדומה).
 • קידום כמה מדבקות – לחיצה ממושכת על
  FEED
  (הזנה) כאשר המדפסת לא מדפיסה תגרום למדפסת לקדם מדבקות עד לשחרור הלחצן. היא תסיים את ההזנה עד מיקום ההתחלה של המדבקה הבאה.
 • הדפסה מחדש של מדבקה אחרונה (הפעלה באמצעות פקודת SGD:‏
  ezpl.reprint_mode
  ) – תכונה זו מאפשרת הדפסה מחדש של הדפסת מדיה שנכשלה. אם מסתיימת המדיה במדפסת (נייר, מדבקות, סרט העברה וכדומה), המדפסת יכולה להדפיס שוב את המדבקה האחרונה (טופס/תבנית הדפסה). מאגר ההדפסה שמאחסן את תמונת ההדפסה זמין להדפסה מחדש והוא מתנקה כאשר מכבים את המדפסת או כאשר מאפסים אותה.
9. לחצן
PAUSE
(השהיה) – משהה את פעולת ההדפסה ואת פעולת תנועת המדיה.
 • לחיצה על PAUSE (השהיה) תעצור את פעילויות ההדפסה ותעביר את המדפסת למצב השהיה. המדפסת תשלים את הדפסת המדבקה לפני שהיא תעבור למצב השהיה.
 • נורית חיווי ההשהיה תואר בכתום (כתום/צהוב) כדי לציין את מצב ההשהיה.
 • לחיצה על PAUSE (השהיה) במצב השהיה תחזיר את המדפסת לפעולה רגילה. אם המדפסת מדפיסה עבודה מרובת מדבקות (טופס/תבנית), או אם עבודת הדפסה אחרת ממתינה להדפסה בתור, המדפסת תחדש את ההדפסה.