הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth
הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth

הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth

Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנת Zebra) מספקות דרך מהירה וקלה להגדרת חיבור Bluetooth אלחוטי עם המדפסת.
 1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל
  Zebra Setup Utilities
  (תוכניות השירות להתקנת Zebra, מכונות גם ZSU) בשולחן העבודה.
 2. חבר את המחשב והמדפסת באמצעות כבל USB.
 3. במסך הראשון של ZSU, הדגש את המדפסת המוצגת בחלון ולחץ על
  Configure Printer Connectivity
  (הגדרת תצורת הקישוריות של המדפסת).
 4. במסך של סוג הקישוריות, בחר
  Bluetooth
  ולאחר מכן לחץ על
  Next
  (הבא).
 5. במסך Bluetooth Settings (הגדרות Bluetooth), סמן את
  Enabled
  (מופעל) כדי להפעיל את פונקציונליות ה-Bluetooth.
 6. בשדה
  Friendly Name
  (שם ידידותי), הגדר את שם ה-Bluetooth של ההתקן שבו תשתמש כדי לגלות את ההתקן ברשת.
  זהו השם שההתקן הראשי יחיל על המדפסת.
 7. אם תרצה שההתקן יופיע כאשר ההתקנים הראשיים מחפשים התקנים חדשים לצימוד, הגדר את השדה
  Discoverable
  (ניתן לגילוי) בתור
  On
  (מופעל). אם לא, הגדר אותו בתור
  Off
  (כבוי).
 8. הגדר את
  Authentication
  (אימות) למצב
  On
  (מופעל).
  הגדרה זו לא קיימת ב-Profile Manager (מנהל הפרופילים) ב-Link-OS, אולם תידרש לוודא שהיא במצב
  On
  (מופעל) אם תרצה להזין קוד PIN ב-Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנת Zebra). כדי לקבוע את הגדרת האימות בפועל של המדפסת, יש לגשת אל
  Advanced Settings (הגדרות מתקדמות)
  Security Mode (מצב אבטחה)
  .
 9. הערכים שנקבעים בשדה
  Authentication PIN
  (קוד PIN לאימות) ישתנו בהתאם לגרסת ה-Bluetooth (‏BT) של ההתקן הראשי. אם ההתקן הראשי משתמש בגרסה BT 2.0 או בגרסה קודמת, הזן ערך מספרי בשדה זה. תתבקש להזין ערך זה בהתקן הראשי כדי לאמת את הצימוד. בנוסף, בחר
  Security Mode 2
  (מצב אבטחה 2) או
  3
  ב-
  Advanced Settings
  (הגדרות מתקדמות) לצימוד באמצעות קוד PIN.
  אם ההתקן הראשי משתמש בגרסה BT 2.1 ואילך, אין להגדרה זו השפעה. גרסה BT 2.1 ואילך משתמשת ב-Secure Simple Paring (צימוד פשוט מאובטח - SSP) שאינו דורש שימוש ב-PIN.
 10. כדי להציג את הגדרות ה-Bluetooth המתקדמות, לחץ על הלחצן
  Advanced Settings...
  (הגדרות מתקדמות...).
  לקבלת מידע נוסף על Advanced Settings (הגדרות מתקדמות), ראה Wired and Wireless Print Server Guide (מדריך לשרת הדפסה אלחוטי וקווי).
 11. לחץ על
  Next
  (הבא) כדי להמשיך בהגדרת התצורה של המדפסת.
  יוצגו פקודות SGD הנדרשות להגדרת התצורה של המדפסת.
 12. במסך Send Data (שליחת נתונים), לחץ על המדפסת שאליה תרצה לשלוח את הפקודות, או על הלחצן
  File
  (קובץ) כדי לשמור את הפקודות בקובץ לשימוש מאוחר יותר.
 13. כדי לשלוח את הפקודות למדפסת שבחרת, לחץ על
  Finish
  (סיום).
  המדפסת תתעדכן ואז תופעל מחדש.
 14. כעת תוכל לנתק את ממשק USB מהמדפסת.
 15. כדי להשלים את תהליך צימוד ה-Bluetooth, הפעל את גילוי התקן ה-Bluetooth בהתקן הראשי שלך ופעל בהתאם להוראות המופיעות בהתקן הראשי.