חיבור המדפסת לחשמל
חיבור המדפסת לחשמל

חיבור המדפסת לחשמל

אסור להפעיל את המדפסת ואת ספק הכוח שלה באזור שבו הם עלולים להירטב. הדבר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה!
ודא כי אתה משתמש תמיד בכבל חשמל מתאים בעל שלושה פינים ומחבר IEC 60320-C13. כבלי חשמל אלה חייבים לשאת את סמל האישור המתאים למדינה בה משתמשים במוצר.
הצב את המדפסת באופן שיאפשר לך לטפל בקלות בכבל החשמל בעת הצורך. תהליכים מסוימים להתקנה או לפתרון בעיות עשויים לדרוש ממך לנתק את מתח החשמל. הוצא את תקע החשמל מספק הכוח או משקע החשמל כדי לוודא שלא יעבור זרם חשמלי במדפסת.
  1. חבר את התקע של ספק הכוח לשקע החשמל של המדפסת.
  2. חבר את כבל מתח AC לספק הכוח.
  3. חבר את התקע בקצה השני של כבל מתח AC לשקע חשמל מתאים בקיר.
    סוגי השקע בקצה הקיר והתקע של כבל החשמל עשויים להשתנות בהתאם לאזור.
    אם קיים מתח בשקע החשמל בקיר, נורית מתח החשמל הפעיל תאיר בירוק.