תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן הבזק מסוג USB וביצוע שיקוף USB
תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן הבזק מסוג USB וביצוע שיקוף USB

תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן הבזק מסוג USB וביצוע שיקוף USB

 1. בכונן ההבזק מסוג USB, צור את הפריטים הבאים:
  • תיקייה בשם
   Zebra
  • בתיקייה זו, צור שלוש תיקיות משנה:
   • appl
   • commands
   • files
 2. בתיקייה
  /appl
  , מקם עותק של הקושחה העדכנית של המדפסת.
  תפקודים מסוימים לא יפעלו כהלכה אם קיימים תווי מקף תחתון בשם הקובץ. השתמש במקום זאת בנקודות.
 3. בתיקייה
  /files
  , מקם את הקובץ הבא:
  ZEBRA.BMP
 4. בתיקייה
  /commands
  , מקם את הקבצים הבאים:
  SAMPLELABEL.TXT
  ו-
  LOGO.ZPL
  .
 5. הכנס את כונן ההבזק מסוג USB ליציאת מארח USB בחזית המדפסת.
 6. התבונן בממשק המשתמש והמתן. הפעולות הבאות אמורות להתרחש:
  • אם הקושחה בכונן ההבזק מסוג USB שונה מזו המותקנת במדפסת, תבוצע הורדה של הקושחה למדפסת. המדפסת תופעל מחדש ותדפיס מדבקת תצורת מדפסת. (אם אין קושחה בכונן ההבזק מסוג USB, או אם גרסת הקושחה זהה, המדפסת תדלג על פעולה זו).
  • המדפסת תוריד את הקבצים מהתיקייה
   /files
   ותציג לפרק זמן קצר בצג את הקבצים שהורדו.
  • המדפסת תפעיל קבצים בתיקייה
   /commands
   .
  • המדפסת תופעל מחדש ותציג את ההודעה
   MIRROR PROCESSING FINISHED.
 7. הוצא את כונן ההבזק מסוג USB מהמדפסת.
תרגיל 1: מידע משתמש מתקדם
לקבלת מידע נוסף על פקודות אלו, עיין ב-Zebra Programming Guide (מדריך התכנות של Zebra).
הפעלה/השבתה של מירור:
! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value" —
Values
: "on" or "off"
הפעל/השבת שיקוף אוטומטי שמתרחש בעת הכנסת כונן הבזק מסוג USB ליציאת מארח USB:
! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value" —
Values:
"on" or "off"
מספר ניסיונות חוזרים של השיקוף – ציין את מספר הפעמים בהם המערכת תחזור על פעולת השיקוף אם היא תיכשל:
! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value" —
Values:
0 to 65535
שנה נתיב קובץ מ-USB – תכנת מחדש את מיקום הקובץ שבו מחפשת המדפסת כדי לאחזר קבצים מזיכרון ה-USB במהלך פעולות שיקוף.
! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path" — Default: "zebra/appl"
שנה נתיב קובץ ל-USB – תכנת מחדש את מיקום הקובץ שבו המדפסת תמקם קבצים בזיכרון ה-USB במהלך פעולות שיקוף.
! U1 setvar "usb.mirror.path" "path" —
Default:
"zebra"
הפעל/השבת יציאת מארח USB
! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value" —
Values:
"on" or "off"