התקנת מתאם גליל מדיה
התקנת מתאם גליל מדיה

התקנת מתאם גליל מדיה

מתאמי גליל מדיה עלולים להתבלות אם מחליפים אותם יותר מדי. אם ניתן, נסה למזער את מספר הפעמים שאתה מחליף אותם.
 1. שים בורג אחד בחור התקנת המתאם העליון שבמחזיק הגליל.
 2. באמצעות מפתח כוכב (טורקס), התחל לסובב את הברגים עם כיוון השעון עד שקצה הבורג יבלוט מעט מהחלק הפנימי של מחזיק הגליל.
  הברגים הם מסוג הברזה עצמית.
 3. הנח את המתאם על החלק הפנימי של מחזיק הגליל.
  החלק הגדול של המתאם יימצא בחלק העליון. הצד החלק (ללא שיניים) צריך לפנות כלפי מרכז המדפסת.
 4. ישר את חור הבורג העליון של המתאם ביחס לקצה הבולט של הבורג והצמד אותו בתנועת צביטה לגוף מחזיק הגליל.
 5. הדק את הבורג עד שלא יהיה מרווח בין המתאם לבין מחזיק הגליל.
  אל
  תהדק מעבר לנקודה זו. הידוק-יתר עלול להרוס את התבריג.
 6. הכנס בורג לחור ההתקנה התחתון של המתאם. בתנועת צביטה, הצמד את המתאם היטב למחזיק הגליל תוך כדי הידוק הבורג. הדק את הבורג עד שלא יהיה מרווח בין המתאם לבין מחזיק הגליל.
  אל
  תהדק מעבר לנקודה זו. הידוק-יתר עלול להרוס את התבריג.
 7. חזור על השלבים שלעיל עבור המתאם ומחזיק הגליל האחרים.
בעת הסרת מתאם המדיה כדי להדפיס על ליבות גליל סטנדרטיות, ייתכן שבאזורי הצדדים של מחזיק גליל המדיה יישארו חתיכות פלסטיק שיתחככו בגליל. דחף את אותן חתיכות מוצמדות אחורה, לצדו של מחזיק גליל המדיה.