שינוי הגדרות המדפסת
שינוי הגדרות המדפסת
View content for :
Product:

שינוי הגדרות המדפסת

נושא זה מציג את הגדרות המדפסת שתוכל לשנות ומזהה את הכלים הנדרשים לשינויין.
  • מנהל ההתקן של Windows שהותקן קודם. (ראה שינוי הגדרות המדפסת דרך מנהל ההתקן של Windows לקבלת מידע נוסף.)
  • כלי העזר להתקנה של מדפסת Zebra:
  • דרכים אחרות המתוארות במדריך זה. (ראה דרכים אחרות לשינוי הגדרות המדפסת).