הגדרות היציאות
הגדרות היציאות
View content for :
Product:

הגדרות היציאות

הגדרות היציאות
הגדרת יציאה
תיאור
Baud Rate (קצב באוד)
בחר את קצב הבאוד התואם לזה שבו משתמש המחשב המארח.
ערכים קבילים:
 • 115200
 • 57600
 • 38400
 • 28800
 • 19200
 • 14400
 • 9600
 • 4800
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^SC
פקודת SGD בשימוש:
comm.baud
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Serial Communications Setup (הגדרת תקשורת טורית)
Data Bits (סיביות נתונים)
בחר את ערך סיביות הנתונים התואם לזה שמוגדר במחשב המארח.
ערכים קבילים:
7 או 8
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^SC
פקודת SGD בשימוש:
comm.data_bits
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Serial Communications Setup (הגדרת תקשורת טורית)
Parity (בדיקת זוגיות)
בחר את ערך בדיקת הזוגיות התואם לזה שבו משתמש המחשב המארח.
ערכים קבילים:
 • NONE (ללא)
 • EVEN (זוגית)
 • ODD (אי-זוגית)
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^SC
פקודת SGD בשימוש:
comm.parity
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Serial Communications Setup (הגדרת תקשורת טורית)
Host Handshake (לחיצת יד מארח)
בחר את פרוטוקול לחיצת היד התואם לזה שבו משתמש המחשב המארח.
ערכים קבילים:
 • XON/XOFF
 • RTS/CTS
 • DSR/DTR
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^SC
פקודת SGD בשימוש:
comm.handshake
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Serial Communications Setup (הגדרת תקשורת טורית)