כוונון לחץ ראש ההדפסה
כוונון לחץ ראש ההדפסה
View content for :
Product:

כוונון לחץ ראש ההדפסה

אם ההדפסה בהירה מדי בצד אחד, אם אתה משתמש במדיה עבה או אם המדיה סוטה מצד לצד במהלך ההדפסה - ייתכן שתצטרך לכוונן את לחץ הראש ההדפסה. השתמש בלחץ ראש ההדפסה הנמוך ביותר הנדרש להפקת איכות הדפסה טובה.
חוגות כוונון הלחץ של ראש ההדפסה כוללות סימונים מ-1 עד 4 שביניהן מרווחים של חצי סימן.
חוגות כוונון הלחץ של ראש ההדפסה
‎1‎
חוגה פנימית
‎2‎
חוגה חיצונית
התחל מהגדרות הלחץ הבאות, בהתאם לרוחב המדיה שלך, ולאחר מכן כוונן לפי הצורך.
נקודות ההתחלה עבור לחץ ראש ההדפסה
רוחב מדיה
הגדרת חוגה פנימית
הגדרת חוגה חיצונית
≥ 89 מ"מ (≥ 3.5 אינץ')
‎2‎
‎2‎
76 מ"מ (3 אינץ')
2.5
1.5
51 מ"מ (2 אינץ')
3
‎1‎
25 מ"מ (1 אינץ')
‎4‎
‎1‎
במידת הצורך, כוונן את חוגות כוונון הלחץ של ראש ההדפסה באופן הבא:
אם המדיה...
אז...
מצריכה לחץ גבוה יותר כדי להדפיס היטב
סובב את שתי החוגות להעלאת ההגדרות בדרגה אחת.
מוסטת שמאלה במהלך ההדפסה
סובב את החוגה החיצונית להעלאת ההגדרה בדרגה אחת.
או
סובב את החוגה הפנימית להורדת ההגדרה בדרגה אחת.
מוסטת ימינה במהלך ההדפסה
סובב את החוגה הפנימית להעלאת ההגדרה בדרגה אחת.
או
סובב את החוגה החיצונית להורדת ההגדרה בדרגה אחת.
מדפיסה בגוון בהיר מדי בצד שמאל של המדבקה.
סובב את החוגה הפנימית להעלאת ההגדרה בדרגה אחת.
מדפיסה בגוון בהיר מדי בצד ימין של המדבקה.
סובב את החוגה החיצונית להעלאת ההגדרה בדרגה אחת.