טעינת הסרט
טעינת הסרט
View content for :
Product:

טעינת הסרט

סעיף זה מתייחס רק למדפסות שבהן מותקנת אפשרות ההעברה התרמית.
הסרט נמצא בשימוש רק בהדפסה על מדבקות עם העברה תרמית. אין לטעון את הסרט במדפסת עבור מדבקות עם העברה תרמית ישירה. כדי לקבוע אם הכרחי להשתמש בסרט עם מדיה מסוימת, ראה סרט.
השתמש בסרט רחב יותר מהמדיה, כדי להגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה. הסרט חייב להיות מצופה מבחוץ.
 1. פתח את מכסה המדיה.
  פתח את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 2. שחרר את מכלול ראש ההדפסה.
  כאשר מנוף ראש ההדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש ההדפסה מסתובב על צירו לכיוון מעלה.
 3. הנח את גליל הסרט על ציר הזנת הסרט, כאשר הקצה הרופף של הסרט נפרש כמוצג. דחף את הגליל לאחור, עד סוף מהלכו.
 4. המדפסת מגיעה עם ליבת סרט ריקה המורכבת על ציר איסוף הסרט. אם ליבה זו כבר לא נמצאת שם, שים ליבת סרט ריקה על ציר איסוף הסרט. דחף את הליבה לאחור, עד סוף מהלכה.
 5. הבא את הסרט אל מתחת למכלול ראש ההדפסה, כפי שמוצג.
  ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
 6. כאשר הסרט נמצא במרחק המרבי האפשרי מאחורי ומתחת מכלול ראש ההדפסה:
  1. כרוך את הסרט סביב הליבה שעל ציר איסוף הסרט.
  2. סובב את הציר מספק פעמים בכיוון המוצג, כדי להדק וליישר את הסרט.
 7. אם כבר נטענה מדיה, סובב את מנוף פתיחת ראש ההדפסה כלפי מטה עד שיינעל את ראש ההדפסה למקומו.
  לחלופין, המשך בטעינת המדיה.
 8. סגור את מכסה המדיה.
  סגור את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 9. במידת הצורך, לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לאפשר את ההדפסה.