טעינת ערכי ברירת מחדל או ערכים שנשמרו לאחרונה
טעינת ערכי ברירת מחדל או ערכים שנשמרו לאחרונה
View content for :
Product:

טעינת ערכי ברירת מחדל או ערכים שנשמרו לאחרונה

החזרת המדפסת לערכי ברירת המחדל או לערכים שנשמרו לאחרונה יכולה לסייע כאשר דברים אינם פועלים כצפוי.
ראה Load Defaults (טעינת ברירות מחדל) לקבלת מידע על דרכים לשחזור ערכים אלה.
FACTORY (יצרן)
שחזור כל הגדרות המדפסת, פרט להגדרות הרשת, בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני.
NETWORK (רשת)
אתחול שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי של המדפסת. בשרת הדפסה אלחוטי, המדפסת גם משויכת מחדש לרשת האלחוטית שלך.
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה)
טעינת ההגדרות מהשמירה הקבועה האחרונה.