פרופיל חיישן
פרופיל חיישן

פרופיל חיישן

הקש על
Menu (תפריט)
Print (הדפסה)
Sensors (חיישנים)
Print:‎ (הדפס:)
Sensor Profile (פרופיל חיישן)
כדי להדפיס תמונה של פרופיל החיישן תמונה זו תכסה מספר מדבקות או תגיות בפועל.
השתמש בתמונת פרופיל החיישן כדי לפתור בעיות במצבים הבאים:
  • המדפסת מתקשה בזיהוי המרווחים (מערכים) בין המדבקות.
  • המדפסת מזהה בטעות אזורים מודפסים מראש במדבקה כאילו היו מרווחים (מערכים).
  • המדפסת אינה מזהה את הסרט.
השווה את התוצאות שלך לדוגמאות המוצגות בנושא זה. אם הכרחי לכוונן את רגישות החיישנים, כייל את המדפסת. (ראה כיול חיישני הסרט והמדיה).

פרופיל חיישן סרט

השורה המכונה RIBBON‏ (סרט) (1) בפרופיל החיישן מציינת את קריאות חיישן הסרט. הגדרת הסף של חיישן הסרט מצוינת על-ידי הסימון OUT (יציאה) (2). אם קריאות הסרט נמוכות מערך הסף, המדפסת לא מאשרת שנטען סרט.
פרופיל חיישן (מקטע הסרט)

פרופיל חיישן המדיה

השורה המכונה MEDIA‏ (מדיה) (1) בפרופיל החיישן מציינת את קריאות חיישן המדיה. הגדרות הסף של חיישן המדיה מצוינות על-ידי הסימון WEB (רשת) (2). סף יציאת המדיה מצוין על-ידי הסימון OUT (יציאה) (3). נקודות השיא בעליות ובירידות (4) מציינות חלוקה בין המדבקות (רשת, מערך או סימן שחור), והקווים בין נקודות השיא (5) מציינים היכן המדבקות נמצאות.
אם תשווה את תדפיס פרופיל החיישנים לאורך המדיה, המרווח בין נקודות השיא יהיה זהה לזה של המרווחים על המדיה. אם המרווחים שונים, ייתכן שהמדפסת מתקשה בזיהוי מיקום המרווחים.
פרופיל חיישן מדיה (מדיית מרווח/חריץ)
פרופיל חיישן מדיה (מדיית סימן שחור)