נוריות חיווי
נוריות חיווי
View content for :
Product:

נוריות חיווי

נוריות החיווי שממוקמות בחלקו העליון של לוח הבקרה מספקות מידע על מצב המדפסת.
מצב המדפסת כפי שמוצג על-ידי נוריות החיווי
נוריות חיווי
מה הן מציינות
הנורית STATUS (מצב) מאירה בירוק קבוע
הנורית STATUS (מצב) מאירה ברציפות בירוק (הנוריות האחרות מאירות בקביעות בצהוב למשך 2 שניות במהלך הפעלת המדפסת).
המדפסת מוכנה.
הנורית PAUSE (השהיה) מאירה בצהוב קבוע
הנורית PAUSE (השהיה) מאירה בצהוב קבוע.
המדפסת במצב השהיה.
הנורית STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע והנורית SUPPLIES (חומרים מתכלים) מאירה באדום קבוע
הנורית STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע
הנורית SUPPLIES (חומרים מתכלים) מאירה באדום קבוע.
המדיה נגמרה. המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.
הנורית STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע והנורית SUPPLIES (חומרים מתכלים) מהבהבת באדום
הנורית STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע
הנורית SUPPLIES (חומרים מתכלים) מהבהבת באדום.
הסרט נגמר. המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.
הנורית STATUS (מצב) מאירה בצהוב קבוע והנורית SUPPLIES (חומרים מתכלים) מהבהבת בצהוב
הנורית STATUS (מצב) מאירה בצהוב קבוע.
הנורית SUPPLIES (חומרים מתכלים) מהבהבת בצהוב.
המדפסת במצב העברה תרמית ישירה ואינה זקוקה לסרט, ועם זאת מותקן סרט במדפסת.
הנורית STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע.
הנורית STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע
הנורית PAUSE (השהיה) מאירה בצהוב קבוע.
ראש ההדפסה פתוח. המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.
הנורית STATUS (מצב) מאירה בצהוב קבוע
הנורית STATUS (מצב) מאירה בצהוב קבוע.
טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי.
ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
הנורית STATUS (מצב) מהבהבת בצהוב.
הנורית STATUS (מצב) מהבהבת בצהוב.
מציינת את אחת מהאפשרויות הבאות:
  • טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי.
  • טמפרטורת ספק הכוח גבוהה מדי.
  • טמפרטורת לוח הלוגיקה הראשי (MLB) גבוהה מדי.
הנוריות STATUS (מצב), PAUSE (השהיה) ו-DATA (נתונים) מאירות באדום קבוע
הנורית STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע
הנורית PAUSE (מצב) מאירה באדום קבוע
הנורית DATA (מצב) מאירה באדום קבוע
ראש ההדפסה הוחלף בראש הדפסה שאינו מקורי של Zebra. התקן ראש הדפסה מקורי של Zebra כדי להמשיך.
הנורית STATUS (מצב) מהבהבת באדום
הנורית STATUS (מצב) מהבהבת באדום.
המדפסת אינה מסוגלת לקרוא את הגדרת ה-dpi של ראש ההדפסה.
מדפסות עם אפשרות Ethernet קווית של ZebraNet
הנורית NETWORK (רשת) כבויה
הנורית NETWORK (רשת) כבויה.
אין קישור Ethernet זמין.
הנורית NETWORK (רשת) מאירה בירוק קבוע
הנורית NETWORK (רשת) מאירה בירוק קבוע.
נמצא קישור ‎100 Base-T.
הנורית NETWORK (רשת) מאירה בצהוב קבוע
הנורית NETWORK (רשת) מאירה בצהוב קבוע.
נמצא קישור ‎10 Base-T.
הנורית NETWORK (רשת) מאירה באדום קבוע
הנורית NETWORK (רשת) מאירה באדום קבוע.
קיים מצב שגיאה של Ethernet. המדפסת אינה מחוברת לרשת שלך.
מדפסות עם אפשרות תקשורת אלחוטית של ZebraNet
הנורית NETWORK (רשת) כבויה.
נמצאה רשת אלחוטית במהלך הדלקת המדפסת. המדפסת מנסה ליצור קישור עם הרשת.
הנורית תהבהב באדום במהלך הקישור של המדפסת עם הרשת.
לאחר מכן הנורית תהבהב בצהוב, בזמן שהמדפסת מבצעת אימות מול הרשת.
הנורית NETWORK (רשת) מאירה בירוק קבוע
הנורית NETWORK (רשת) מאירה בירוק קבוע.
הקישור לרשת האלחוטית המקושרת לרשת שלך בוצע ואומת, ואות ה-WLAN חזק.
הנורית NETWORK (רשת) מאירה בירוק קבוע
הנורית NETWORK (רשת) מהבהבת בירוק קבוע.
הקישור לרשת האלחוטית המקושרת לרשת שלך בוצע ואומת, אולם אות ה-WLAN חלש.
הנורית NETWORK (רשת) מאירה באדום קבוע
הנורית NETWORK (רשת) מאירה באדום קבוע.
קיים מצב שגיאה של WLAN. המדפסת אינה מחוברת לרשת שלך.