בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה
בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה
View content for :
Product:

בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה

הבעיה
סיבה אפשרית
פתרון מומלץ
הברקוד אינו נסרק
הברקוד המודפס על המדבקה אינו נסרק כהלכה.
הברקוד אינו תואם למפרט מכיוון שבמדפסת הוגדרה רמת שחור שגויה או שלחץ ראש ההדפסה לא מופעל.
 1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכת איכות ברקוד.
 2. במידת הצורך, כוונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה.
  • הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת שחור גבוהה מדי, ייתכן שתמונת המדבקה לא תהיה ברורה, שפסי הברקוד לא ייסרקו כהלכה, שייווצרו חורי שריפה בסרט או שראש ההדפסה יתבלה טרם זמנו.
  • בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר.
  לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה, ראה הגדרות הדפסה.
 3. הגדר את לחץ ראש ההדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איכות הדפסה טובה. ראה כוונון לחץ ראש ההדפסה.
אין מספיק מרווח ריק סביב הברקוד.
השאר מרווח של לפחות 3.2 מ"מ (1/8 אינץ') בין הברקוד והאזורים המודפסים האחרים שעל המדבקה ובין הברקוד וקצה המדבקה.
גודל תמונה שגוי
המדבקה מודפסת בממדים קטנים מדי (או גדולים מדי)
נעשה שימוש במנהל התקן הדפסה שגוי, או שהגדרות אחרות אינן מתאימות ליישום ההדפסה שלך.
בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההדפסה (אם רלוונטי), לבדיקת החיבור. אולי תרצה להתקין מחדש את מנהל ההתקן של המדפסת, בהתאם להוראות המתוארות בנושא חיבור המדפסת להתקן.
איכות הדפסה ירודה
סימני מריחה על המדבקות
המדיה או הסרט לא תוכננו לפעולה במהירות גבוהה.
החלף את המדיה והסרט בכאלו המומלצים לפעולה במהירות גבוהה. לקבלת מידע נוסף, ראה zebra.com/supplies.
תוצאות גרועות עם מדבקות עבות
לחץ ראש הדפסה שגוי.
הגדר את לחץ ראש ההדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איכות הדפסה טובה. ראה כוונון לחץ ראש ההדפסה.
ההדפסה בהירה מדי או כהה מדי באופן עקבי
ההדפסה בהירה מדי או כהה מדי על המדבקה כולה
המדיה או הסרט לא תוכננו לפעולה במהירות גבוהה.
החלף את המדיה והסרט בכאלו המומלצים לפעולה במהירות גבוהה. לקבלת מידע נוסף, ראה zebra.com/supplies.
במדפסת הוגדרה רמת שחור שגויה.
לקבלת איכות ההדפסה המיטבית, קבע את הגדרת רמת השחור הנמוכה ביותר האפשרית ליישום שלך.
 1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכת איכות ברקוד.
 2. במידת הצורך, כוונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה.
  • הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת שחור גבוהה מדי, ייתכן שתמונת המדבקה לא תהיה ברורה, שפסי הברקוד לא ייסרקו כהלכה, שייווצרו חורי שריפה בסרט או שראש ההדפסה יתבלה טרם זמנו.
  • בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר.
  לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה, ראה הגדרות הדפסה.
אתה משתמש בשילוב מדיה וסרט שאינו מתאים ליישום שלך.
השתמש בסוג מדיה או סרט אחרים כדי לנסות לאתר את השילוב הנכון.
במידת הצורך, היעזר בספק או מפיץ מורשים של Zebra לקבלת מידע וייעוץ.
לחץ ראש הדפסה שגוי.
הגדר את לחץ ראש ההדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איכות הדפסה טובה. ראה כוונון לחץ ראש ההדפסה.
ההדפסה בהירה מדי או כהה מדי בצד אחד של המדבקה
לחץ ראש הדפסה לא אחיד.
כוונן את לחץ ראש ההדפסה לפי הצורך לקבלת איכות הדפסה טובה. ראה כוונון לחץ ראש ההדפסה
בעיות איכות הדפסה כלליות
במדפסת הוגדרו מהירות הדפסה או רמת שחור שגויות. יש לזכור כי מנהל המדפסת או התוכנה שנמצאת בשימוש עשויים להשפיע על הגדרות המדפסת.
לקבלת איכות ההדפסה המיטבית, קבע את הגדרת רמת השחור הנמוכה ביותר האפשרית ליישום שלך.
 1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכת איכות ברקוד.
 2. במידת הצורך, כוונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה.
  • הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת שחור גבוהה מדי, ייתכן שתמונת המדבקה לא תהיה ברורה, שפסי הברקוד לא ייסרקו כהלכה, שייווצרו חורי שריפה בסרט או שראש ההדפסה יתבלה טרם זמנו.
  • בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר.
  לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה, ראה הגדרות הדפסה.
אתה משתמש בשילוב מדבקות וסרט שאינו מתאים ליישום שלך.
השתמש בסוג מדיה או סרט אחרים כדי לנסות לאתר את השילוב הנכון.
במידת הצורך, היעזר בספק או מפיץ מורשים של Zebra לקבלת מידע וייעוץ.
ראש ההדפסה מלוכלך.
נקה את ראש ההדפסה וגליל ההדפסה. ראה ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה.
לחץ ראש הדפסה שגוי או לא-אחיד.
הגדר את לחץ ראש ההדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איכות הדפסה טובה. ראה כוונון לחץ ראש ההדפסה.
תבנית המדבקה משנה גודל של גופן שאינו מאפשר שינוי גודל.
בדוק את תבנית המדבקה לאיתור בעיות גופנים.
קווים אפורים שבורים על מדבקות ריקות
קווים אפורים ודקים השבורים בזוויות על מדבקות ריקות
סרט מקומט.
עיין בגורמים ובפתרונות לסרט מקומט בנושא בעיות שונות.
הדפסה חסרה
פסים ארוכים של הדפסה חסרה על מספר מדבקות
רכיב ההדפסה ניזוק.
פנה לטכנאי שירות לקבלת סיוע.
סרט מקומט.
עיין בגורמים ובפתרונות לסרט מקומט בנושא בעיות בסרט.
אובדן רגיסטרציה
אובדן רגיסטרציית הדפסה במדבקות
סטייה אנכית חריגה ברגיסטרציית ראש טופס
גליל ההדפסה מלוכלך.
נקה את ראש ההדפסה וגליל ההדפסה. ראה ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה.
מובילי המדיה אינם ממוקמים כהלכה.
ודא שמובילי המדיה מוקמו כראוי. ראה טעינת המדיה.
סוג המדיה לא הוגדר כהלכה.
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/חריץ, רציפה או סימון).
המדיה הוטענה שלא כהלכה.
טען את המדיה כהלכה. ראה טעינת המדיה.
רגיסטרציה שגויה/דילוג על מדבקות
המדפסת לא כוילה נכון.
כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
תבנית מדבקה שגויה.
בדוק את תבנית המדבקה ותקן אותה לפי הצורך.
רגיסטרציה שגויה והדפסה שגויה על מדבקה אחת עד שלוש מדבקות
גליל ההדפסה מלוכלך.
נקה את ראש ההדפסה וגליל ההדפסה. ראה ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה.
המדיה אינה עומדת בדרישות המפרטים.
השתמש במדיה העונה על דרישות המפרטים. ראה מפרט מדיה.
סטייה אנכית במיקום ראש טופס
המדפסת אינה מכוילת.
כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
גליל ההדפסה מלוכלך.
נקה את ראש ההדפסה וגליל ההדפסה. ראה ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה.
תזוזה אופקית במיקום תמונת המדבקה.
המדבקות הקודמות לא נתלשו נכון.
בעת תלישת המדבקות, משוך כלפי מטה ולשמאל כך שפס התלישה יסייע בחיתוך השכבה האחורית של המדבקה. משיכה כלפי מעלה או מטה ולימין עשויה להסיט את המדיה לצדדים.
סטייה אנכית של התמונה או המדבקה
המדפסת משתמשת במדבקות לא רציפות אך מוגדרת למצב רציף.
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/מערך, רציף או סימון) וכייל את המדפסת אם יש צורך. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
חיישן המדיה אינו מכויל כהלכה.
כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
גליל ההדפסה מלוכלך.
נקה את ראש ההדפסה וגליל ההדפסה. ראה ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה.
הגדרות (לחצני שינוי מצב) לא מתאימות של לחץ ראש ההדפסה.
כוונן את לחץ ראש ההדפסה כדי להבטיח תפקודיות נאותה. ראה כוונון לחץ ראש ההדפסה.
המדיה או הסרט לא הוטענו כהלכה.
ודא שהמדיה והסרט הוטענו כהלכה. ראה טעינת הסרט וטעינת המדיה.
מדיה שאינה תואמת.
חובה להשתמש במדיה התואמת למפרט המדפסת. ודא שבין המדבקות יש מרווחים או חריצים של 2 עד 4 מ"מ ושהמרחקים עקביים. ראה מפרט מדיה.