לוח הבקרה של
לוח הבקרה של
View content for :
Product:

לוח הבקרה של

גרסה באנגלית
גרסה בסינית
‎1‎
הנורית
STATUS
(מצב)
נוריות חיווי אלה מציינות את המצב הנוכחי של המדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה נוריות חיווי.
‎2‎
הנורית
PAUSE
(מצב)
3
הנורית
DATA
(נתונים)
‎4‎
הנורית
SUPPLIES
(חומרים מתכלים)
5
הנורית
NETWORK
(רשת)
6
לחיצה על הלחצן
PAUSE
(השהיה) מתחילה או מפסיקה את פעולת המדפסת.
‎7‎
הלחצן
FEED
(הזנה) מאלץ את המדפסת להזין מדבקה ריקה אחת בכל פעם שלוחצים על הלחצן.
‎8‎
הלחצן
CANCEL
(ביטול) מבטל את תבניות המדבקה כאשר פעולת המדפסת מושהית.
  • לחץ פעם אחת כדי לבטל את תבנית המדבקה הבאה.
  • החזק לחוץ למשך 2 שניות כדי לבטל את כל תבניות המדבקות.