מפרט ממשק התקשורת
מפרט ממשק התקשורת
View content for :
Product:

מפרט ממשק התקשורת

פרק זה מתאר את המפרטים הסטנדרטי והאופציונלי.
מיקום ממשקי התקשורת
‎1‎
אפשרות יציאת תקשורת אלחוטית
‎2‎
שרת הדפסה Ethernet קווי (חיצוני)
3
יציאת מארח USB
שרת הדפסה Ethernet קווי (פנימי)
יציאה טורית
ממשק נתונים USB 2.0
האחריות לספק את כל כבלי הנתונים של היישום חלה עליך. מומלץ להשתמש בתפסי שחרור מתח כבל.
כבלי Ethernet אינם דורשים סיכוך, אולם יש לדאוג לסיכוך ולהתקנה של מגני מחברים עשויים ממתכת או המכילים מתכת עבור כל כבלי הנתונים האחרים. כבלי נתונים שאינם מסוככים עלולים לגרום לפליטות קרינה מוגברות אשר חורגות מהרמות שמתירות רשויות החוק.
כדי למזער את קליטת הרעשים האלקטרוניים מהכבל:
  • הקפד שכבלי הנתונים יהיו קצרים ככל שניתן.
  • אל תאגד כבלי נתונים בצורה הדוקה לכבלי מתח.
  • אל תקשור כבלי נתונים למובילים של כבלי מתח.