יציאת מארח USB
יציאת מארח USB
View content for :
Product:

יציאת מארח USB

מגבלות ודרישות
ניתן לחבר רק התקן אחד ליציאת מארח ה-USB. לא ניתן לחבר התקן שני על-ידי חיבורו ליציאת USB של התקן אחר, ולא ניתן להשתמש במתאם לפיצול יציאת מארח USB במדפסת באופן שיאפשר לחבר יותר מהתקן אחד בכל זמן נתון.
חיבורים ותצורה
לא נדרשת הגדרת תצורה נוספת.