r-zt2x0-calibrating-the-ribbon-and-media-sensors
כיול חיישני הסרט והמדיה

כיול חיישני הסרט והמדיה

השתמש בנוהל המתואר בסעיף זה כדי לכייל את המדפסת, באופן שיכוונן את רגישות חיישני המדיה והסרט. הכיול מבטיח יישור הולם של התמונה המודפסת ואיכות הדפסה מיטבית.
יש לבצע כיול במצבים הבאים:
  • שינית את הגודל/הסוג של הסרט או המדיה.
  • אחת מהבעיות הבאות קיימת במדפסת:
    • דילוג על מדבקות
    • התמונה המודפסת נודדת/סוטה מצד לצד או מעלה ומטה
    • הסרט אינו מזוהה בעת התקנתו או כשהוא נגמר
    • המדפסת מתייחסת למדבקות לא רציפות כאל מדבקות רציפות