t-zt2x0-cancel-self-test
בדיקה עצמאית במצב CANCEL (ביטול)

בדיקה עצמאית במצב CANCEL (ביטול)

הבדיקה העצמאית במצב CANCEL (ביטול) מדפיסה מדבקת תצורת מדפסת ומדבקת תצורת רשת. למידע על דרכים אחרות להדפסת מדבקות אלו ראה Print Information (פרטי הדפסה).
 1. כבה (O) את המדפסת.
 2. החזק את הלחצן
  CANCEL
  (ביטול) לחוץ בעת הדלקת המדפסת (I). החזק את הלחצן
  CANCEL
  (ביטול) לחוץ עד שהנורית הראשונה בלוח הבקרה תכבה.
  המדפסת תדפיס מדבקת תצורת מדפסת ואחריה מדבקת תצורת רשת, כפי שמוצג בדוגמאות אלו.
  דוגמה של מדבקת תצורת מדפסת
  דוגמה של מדבקת תצורת רשת