t-zt2x0-final-steps-for-peel-off-mode-with-or-without-liner-take-up
השלבים הסופיים למצב קילוף (עם או ללא איסוף נייר מגן)

השלבים הסופיים למצב קילוף (עם או ללא איסוף נייר מגן)

 1. דחף כלפי מטה את מנוף השחרור של מנגנון הקילוף כדי לפתוח את מכלול יחידת הקילוף.
 2. משוך את המדיה כ-500 מ"מ (18 אינץ') מחוץ למדפסת.
 3. הוצא את המדבקות שנחשפו כך שרק נייר המגן יישאר.
 4. הזן את נייר המגן מאחורי מכלול הקילוף. ודא שקצה נייר המגן משתלשל מחוץ למדפסת.
 5. השלם שלב זה רק אם ברצונך להשתמש במצב קילוף עם איסוף של נייר המגן.
  אפשרות איסוף נייר המגן חייבת להיות מותקנת במדפסת.
  1. הסט את נייר המגן לתוך החריץ שבציר איסוף נייר המגן (1).
  2. דחף את נייר המגן לאחור עד שייגע בלוחית האחורית של מכלול ציר איסוף נייר המגן.
  3. כרוך את נייר המגן סביב ציר איסוף נייר המגן, ולאחר מכן סובב את הציר נגד כיוון השעון כדי להדק את נייר המגן.
  בשלב הבא השתמש במנוף השחרור ובידך הימנית כדי לסגור את מכלול יחידת הקילוף. אל תשתמש בידך השמאלית כדי לסייע בסגירה. הקצה העליון של מכלול/גליל יחידת הקילוף עלול לצבוט את אצבעותיך.
 6. סגור את מכלול יחידת הקילוף באמצעות מנוף השחרור של מנגנון הקילוף.
 7. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי פנים עד שייגע בשולי המדיה.
 8. סובב את מנוף פתיחת ראש ההדפסה כלפי מטה עד שהוא ינעל את ראש ההדפסה למקומו.
 9. הגדר את המדפסת לפעולה במצב Peel-Off (קילוף) (לקבלת מידע נוסף ראה מצב הדפסה).
 10. סגור את דלת המדיה.
 11. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.
  המדפסת עשויה לבצע כיול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדרותיך.
 12. להשגת תוצאות מיטביות כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
 13. בצע את הליך בדיקה עצמאית במצב CANCEL (ביטול) כדי לוודא שהמדפסת מצליחה להדפיס מדבקת תצורה.
  טעינת המדיה במצב קילוף הושלמה.