Problemy z jakością druku
Problemy z jakością druku
View content for :
Product:

Problemy z jakością druku

W przypadku wystąpienia problemów z jakością druku należy zapoznać się z tymi rozdziałami w celu rozwiązania tych problemów.

Brak wydruku na etykiecie.

 • Nośnik może nie być nośnikiem termicznym. Patrz procedura testowa Określanie rodzajów nośników termicznych.
 • Czy nośnik został załadowany prawidłowo? Wykonaj procedurę w Ładowanie nośników rolkowych. Aby uzyskać informacje na temat drukowania przy użyciu taśmy transferowej, patrz Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).
 • W przypadku drukarek termotransferowych nośniki mogą nie być nawijane zewnętrznie lub zatwierdzone do użytku z drukarką. Aby sprawdzić, czy używane są właściwe taśmy i czy są one ładowane zgodnie z wymaganiami drukarki, patrz Test taśmy z próbą przyklejania i Test zadrapania taśmy.

Wydrukowany obraz nie wygląda prawidłowo.

 • Głowica drukująca jest zabrudzona. Wyczyść głowicę drukującą.
 • Zbyt niska temperatura głowicy drukującej.
 • Dostosuj zaciemnienie wydruku i/lub szybkość drukowania.
  • Użyj poleceń
   ^PR
   (prędkość)
   ~SD
   (zaciemnienie), które są opisane w przewodniku programowania ZPL dostępnym na stronie zebra.com/support.
  • Użyj poleceń
   D
   (zaciemnienie/gęstość) i
   S
   (prędkość) wymienionych w przewodniku programowania EPL dostępnym na stronie zebra.com/support.
  • Zaciemnienie wydruku można dostosować ręcznie, stosując sekwencję sześciu mignięć przycisku Tryby przycisku FEED (Podawanie).
  • Ustawienia te można zmienić przez sterownik drukarki systemu Windows lub oprogramowanie aplikacji, co może wymagać zmiany w celu optymalizacji jakości wydruku.
 • Używany nośnik jest niezgodny z drukarką. Należy używać zalecanych nośników do danego zastosowania i zawsze używać etykiet i przywieszek zatwierdzonych przez firmę Zebra.
 • Głowica drukująca uległa zużyciu. Głowica drukująca jest elementem eksploatacyjnym i zużywa się z powodu tarcia między nośnikiem a głowicą drukującą. Korzystanie z niezatwierdzonych nośników może skrócić okres eksploatacji lub uszkodzić głowicę drukującą. Wymień głowicę drukującą.
 • Wałek dociskowy może wymagać czyszczenia lub wymiany. Wałek dociskowy (napęd) może utracić przyczepność z powodu:
  • Ciał obcych, które przywarły do jego powierzchni.
  • Gładka gumowa wykładzina wałka uległa starciu i stała się śliska.
  • Na zazwyczaj gładkiej i płaskiej powierzchni druku występują uszkodzenia, np. od nacięć nożem do kartonów.

Na kilku etykietach są długie ślady braku druku (puste pionowe linie).

 • Głowica drukująca jest zabrudzona. Wyczyść głowicę drukującą.
 • Elementy głowicy drukującej są uszkodzone.

Drukowanie nie zaczyna się od góry etykiety lub nieprawidłowy wydruk od jednej do trzech etykiet.

 • Nośnik może NIE być prawidłowo nagwintowany. Patrz Ładowanie nośników rolkowych.
 • Drukarka może wymagać kalibracji pod kątem załadowanego nośnika. Zapoznaj się z sekwencją dwóch mignięć, którą opisano w rozdziale Tryby przycisku FEED (Podawanie).
 • W przypadku formatów etykiet ZPL:
  • Czujnik właściwego nośnika może być wyłączony. Aby upewnić się, że dla załadowanych etykiet używana jest właściwa metoda wykrywania nośnika, patrz Kalibracja ręczna. Patrz również polecenie
   ^MN
   w przewodniku programowania ZPL dostępnym na stronie zebra.com/support.
  • Sprawdź, czy polecenie Label Top (
   ^LT
   ) (Etykieta u góry) jest prawidłowo ustawione dla danego zastosowania. Patrz przewodnik programowania ZPL.
 • W przypadku formatów etykiet EPL:
  • Czujnik właściwego nośnika może nie być włączony dla podawania etykiet, wykrywania czarnych linii lub wcięć albo wykrywania przerwy/wstęgi. Kalibracja ręczna wybiera metodę wykrywania nośnika dla używanych etykiet. Patrz polecenia
   O
   i
   Q
   w przewodniku programowania EPL dostępnym pod adresem zebra.com/support.
  • Formaty etykiet EPL — sprawdź, czy polecenie Set Label Length (
   Q
   ) (Ustaw długość etykiety) zostało prawidłowo skonfigurowane dla danego zastosowania (patrz przewodnik programowania EPL).

Format etykiety ZPL został przesłany do drukarki, ale nie został przez nią wykryty.

 • Czy drukarka jest w trybie wstrzymania? Jeśli tak, naciśnij przycisk
  FEED
  (Podawanie).
 • Jeśli kontrolka LED stanu świeci lub miga, patrz Opisy kontrolek stanu i rozwiązywanie problemów.
 • Upewnij się, że kabel danych jest prawidłowo podłączony.
 • Wystąpił problem z komunikacją. Najpierw upewnij się, że został wybrany właściwy port komunikacyjny komputera. Rozdział Podłączanie drukarki do urządzenia zawiera dalsze informacje na ten temat.
 • Sprawdź, czy format i prefiks kontroli na drukarce są zgodne z formatem używanym w zaprogramowanym formacie etykiety ZPL. Domyślnym formatem (
  COMMAND CHAR
  ) jest daszek (
  ^
  ), a znakiem sterowania (
  CONTROL CHAR
  ) jest tylda (
  ~
  ). Sprawdź znaki na wydruku etykiety stanu konfiguracji. Aby dowiedzieć się, jak wydrukować tę etykietę, należy zapoznać się z sekwencją mignięć w rozdziale Tryby przycisku FEED (Podawanie).

Format etykiety EPL został przesłany do drukarki, ale nie został przez nią wykryty.

 • Czy drukarka jest w trybie wstrzymania? Jeśli tak, naciśnij przycisk
  FEED
  (Podawanie).
 • Jeśli w drukarce włączono podawanie etykiet, drukarka może czekać na usunięcie etykiety. Aby zapewnić prawidłowe działanie w trybie podawania etykiet, podkład/wstęga musi być prawidłowo przewleczona przez mechanizm podajnika etykiet (Peeler); patrz Opcjonalny podajnik etykiet.
 • Jeśli kontrolka LED stanu świeci lub miga, patrz Opisy kontrolek stanu i rozwiązywanie problemów.
 • Upewnij się, że kabel danych jest prawidłowo podłączony.
 • Wystąpił problem z komunikacją. Upewnij się, że został wybrany właściwy port komunikacyjny komputera. Patrz Podłączanie drukarki do urządzenia.