Stan konfiguracji ZPL do odsyłaczy poleceń
Stan konfiguracji ZPL do odsyłaczy poleceń
View content for :
Product:

Stan konfiguracji ZPL do odsyłaczy poleceń

Przedstawiona poniżej etykieta konfiguracji drukarki zawiera listę większości ustawień konfiguracyjnych, które można skonfigurować za pomocą polecenia ZPL.
Przykładowy wydruk etykiety konfiguracji
1
Ustawienia czujnika używane do celów serwisowych
Polecenia ZPL i odsyłacz polecenia etykiety konfiguracji
Polecenie
Nazwa listy
Opis
~SD
DARKNESS (ZACIEMNIENIE)
Domyślne ustawienie: 10,0
^PR
PRINT SPEED (PRĘDKOŚĆ DRUKU)
Domyślne ustawienie: 6 IPS / 152,4 mm/s (maks.)
~TA
TEAR OFF (Odrywanie)
Domyślne ustawienie: +000
^MN
MEDIA TYPE (RODZAJ NOŚNIKA)
Domyślne ustawienie: GAP/NOTCH (Odstęp/nacięcie)
SENSOR TYPE (TYP CZUJNIKA)
Domyślne ustawienie: WEB (WSTĘGA)
SENSOR SELECT (WYBÓR CZUJNIKA)
Domyślne ustawienie: AUTO (
^MNA
— automatyczne wykrywanie)
^PW
PRINT WIDTH (SZEROKOŚĆ DRUKU)
Domyślne ustawienie: 832 (punkty)
^LL
LABEL LENGTH (DŁUGOŚĆ ETYKIETY)
Domyślne ustawienie: 1225 (punkty) (wartość jest stale kalibrowana z automatycznym wykrywaniem szczeliny wstęgi dla nośników etykiet)
^ML
MAXIMUM LENGTH (DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA)
Domyślne ustawienie: 39,0 CALA 989 MM
USB COMM. (KOM. USB)
Stan połączenia: Podłączony / niepodłączony
PARALLEL COMM. (KOM. RÓWNOLEGŁA)
Dostępne połączenie: BIDIRECTIONAL (DWUKIERUNKOWE)
^SCa
BAUD (SZYBKOŚĆ TRANSMISJI)
Domyślne ustawienie: 9600
^SC,b
DATA BITS (BITY DANYCH)
Domyślne ustawienie: 8 BITS (8 BITÓW)
^SC,,c
PARITY (PARZYSTOŚĆ)
Domyślne ustawienie: NONE (Brak)
^SC,,,,e
HOST HANDSHAKE (UZGADNIANIE HOSTA)
Domyślne ustawienie: DTR I XON / XOFF
^SC,,,,,f
PROTOCOL (PROTOKÓŁ)
Domyślne ustawienie: NONE (Brak)
SER COMM. MODE (TRYB KOM. SERW.)
Domyślne ustawienie: AUTO
CUTTER TYPE (TYP OBCINARKI)
Opcja obecna: LINER/TAG FULL (cut) (PODKŁAD/PRZYWIESZKA PEŁNA (cięcie))
^CT
/
~CT
CONTROL CHAR (ZNAK STEROWANIA)
Domyślne ustawienie: <~> 7EH
^CC
/
~CC
COMMAND CHAR (ZNAK POLECENIA)
Domyślne ustawienie: <^> 5EH
^CD
/
~CD
DELIM./CHAR (SEPAR./ZNAK)
Domyślne ustawienie: <,> 2CH
^SZ
ZPL MODE (TRYB ZPL)
Domyślne ustawienie: ZPL II
^MFa
MEDIA POWER UP (WŁĄCZENIE NOŚNIKA)
Domyślne ustawienie: NO MOTION (BEZ RUCHU)
^MF,b
HEAD CLOSE (ZAMYKANIE GŁOWICY)
Domyślne ustawienie: FEED (PODAWANIE)
~JS
BACKFEED (COFANIE)
Domyślne ustawienie: DEFAULT (DOMYŚLNE)
^LT
LABEL TOP (ETYKIETA U GÓRY)
Domyślne ustawienie: +000
^LS
LEFT POSITION (LEWA POZYCJA)
Domyślne ustawienie: +0000
~JD
/
~JE
HEXDUMP
Domyślne ustawienie: NO (
~JE
) (NIE)
Od tego momentu na liście etykiety konfiguracji wydruk zawiera ustawienia czujnika, a wartości są wyświetlane w celu rozwiązania problemów z działaniem czujnika i nośnika. Są one zwykle używane przez zespół wsparcia technicznego Zebra do diagnozowania problemów z drukarką.
Wymienione tutaj ustawienia konfiguracyjne są wznawiane po wartości czujnika TAKE LABEL (Pobierz etykietę). Listy te zawierają funkcje drukarki rzadko zmieniane z ustawień domyślnych lub zapewniają informacje o stanie (np. wersja oprogramowania sprzętowego).
Polecenia ZPL i odsyłacz polecenia etykiety konfiguracji
Polecenie
Nazwa listy
Opis
^MP
MODES ENABLED (TRYBY WŁĄCZONE)
Domyślne ustawienie: CWF (patrz polecenie
^MP
) (CWFM dla drukarek bezprzewodowych z wyświetlaczem)
MODES DISABLED (TRYBY WYŁĄCZONE)
Domyślne ustawienie: (nic nie ustawiono)
^JM
RESOLUTION (ROZDZIELCZOŚĆ)
Domyślne ustawienie:
832 8/mm FULL (203 dpi)
1280 8/mm FULL (300 dpi)
FIRMWARE (OPR. SPRZ.)
Wyświetla listę wersji oprogramowania sprzętowego ZPL
XML SCHEMA (SCHEMAT XML)
1,3
HARDWARE ID (IDENTYFIKATOR SPRZĘTU)
Wyświetla listę wersji bloku uruchamiania oprogramowania sprzętowego
CONFIGURATION (KONFIGURACJA)
CUSTOMIZED (DOSTOSOWANE) (po pierwszym użyciu)
RAM
2104k........ R:
OPTION MEMORY (PAMIĘĆ OPCJONALNA)
65536k.......B: (opcja wyświetlana tylko w przypadku, gdy jest zainstalowana)
ONBOARD FLASH (WBUDOWANA PAMIĘĆ FLASH)
1536k.........E:
^MU
FORMAT CONVERT (KONWERSJA FORMATU)
NONE (Brak)
^JI
/
~JI
ZBI
WYŁĄCZONE (do włączenia wymagany jest klucz)
ZBI VERSION (WERSJA ZBI)
2,1
^JH
^MA
~RO
LAST CLEANED (OSTATNIO WYCZYSZCZONO)
X,XXX IN
HEAD USAGE (UŻYCIE GŁOWICY)
X,XXX IN
TOTAL USAGE (CAŁKOWITE UŻYCIE)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (RESET CNTR1)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (RESET CNTR1)
X,XXX IN
SERIAL NUMBER (NUMER SERYJNY)
XXXXXXXXXXX
^JH
EARLY WARNING (WCZESNE OSTRZEŻENIE)
MAINT. OFF (KONSER. WYŁ.)
Drukarka ma możliwość jednokrotnego ustawienia polecenia lub grupy poleceń dla wszystkich kwitów (lub etykiet). Ustawienia te będą obowiązywać do momentu zmiany ich za pomocą kolejnych poleceń, zresetowania drukarki lub przywrócenia ustawień fabrycznych.