Regulacja jakości druku
Regulacja jakości druku

Regulacja jakości druku

Na jakość druku mają wpływ trzy czynniki: ustawienie temperatury (gęstości) głowicy drukującej, ustawienie szybkości drukarki i używany nośnik. Poeksperymentuj z nimi, aby znaleźć optymalne połączenie ustawień dla zadań drukowania.
Producenci nośników mogą mieć określone zalecenia dotyczące ustawień szybkości drukarki i nośników. Niektóre rodzaje nośników wymagają niższej szybkości druku niż maksymalna obsługiwana przez daną drukarkę.
Jakość druku można ustawić za pomocą procedury
Configure Print Quality
(Konfigurowanie jakości wydruku) w narzędziu Zebra Setup Utilities.
Względne zaciemnienie (lub gęstość) można regulować za pomocą:
 • Sekwencji sześciu mignięć opisanej w rozdziale Tryby przycisku FEED (Podawanie). Spowoduje to zastąpienie wszystkich ustawień zaciemnienia/gęstości zaprogramowanych przy użyciu języków ZPL i EPL.
 • Polecenie ZPL Set Darkness (
  ~SD
  ) (Ustawienie zaciemnienia). Patrz przewodnik programowania ZPL.
 • Polecenie EPL Density (
  D
  ) (Gęstość). Patrz przewodnik programowania EPL.
Jeśli szybkość drukowania wymaga regulacji, należy użyć opcji:
 • Sterownika drukarki dla systemu Windows lub aplikacji, takiej jak ZebraDesigner.
 • Polecenie Print Rate (
  ^PR
  ) (Szybkość drukowania). Patrz przewodnik programowania ZPL.
 • Polecenie Speed Select (
  S
  ) (Wybór szybkości). Patrz przewodnik programowania EPL.