Opcjonalny podajnik etykiet
Opcjonalny podajnik etykiet

Opcjonalny podajnik etykiet

Fabrycznie zainstalowany podajnik etykiet umożliwia drukowanie etykiet z podłożem (podkładem/wstęgą) usuniętym z etykiety podczas jej drukowania, dzięki czemu jest gotowa do użycia. W przypadku drukowania wielu etykiet usunięcie wydanej (odklejonej) etykiety powiadamia drukarkę o konieczności wydrukowania i wydania kolejnej etykiety.
Aby prawidłowo korzystać z trybu podajnika, należy użyć sterownika drukarki do aktywacji czujnika etykiety (pobranej) wraz z typowymi ustawieniami etykiety, które obejmują m.in. długość, nieciągłość (odstęp) i wstęgę (podkład). W przeciwnym razie należy wysłać polecenia programowania ZPL lub EPL do drukarki.
Podczas programowania w ZPL można używać następujących sekwencji poleceń i skorzystać z Przewodnika programowania ZPL, aby uzyskać więcej informacji na temat programowania ZPL.
  • ^XA ^MMP ^XZ
  • ^XA ^JUS ^XZ
Podczas programowania w EPL wyślij polecenie Options (O) (Opcje) za pomocą parametru polecenia „P” (OP) w celu włączenia czujnika Label Taken (Etykieta pobrana). Inne parametry opcji drukarki można również dołączyć do ciągu polecenia Options (Opcje). Więcej informacji na temat programowania za pomocą EPL i działania polecenia Options (O) (Opcje) można znaleźć w Przewodniku programowania EPL.
  1. Załaduj etykiety do drukarki. Zamknij drukarkę, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Feed (Podawanie), aż do momentu, gdy z drukarki wyjdzie przynajmniej 100 mm odsłoniętych etykiet. Usuń odsłonięte etykiety z podkładu.
  2. Podnieś podkład ponad drukarkę i otwórz drzwiczki podajnika.
  3. Włóż podkład etykiety między drzwiczki podajnika a korpus drukarki.
  4. Zamknij drzwi podajnika.
  5. Naciśnij przycisk Feed (Podawanie), aby przesunąć nośnik.
  6. Podczas drukowania drukarka odkleja warstwę ochronną i przedstawia pojedynczą etykietę. Odbierz etykietę z drukarki, aby umożliwić drukowanie kolejnej etykiety przez drukarkę.
    Jeśli czujnik pobrania etykiety nie został włączony w celu wykrycia usunięcia podanej (odklejonej) etykiety za pomocą poleceń oprogramowania, drukarka będzie układać w stos i wysuwać odklejone etykiety.