Tryby przycisku Feed (Podawanie)
Tryby przycisku Feed (Podawanie)

Tryby przycisku Feed (Podawanie)

Zawiera opis funkcji przycisku
Feed
(Podawanie).

Tryby wyłączania zasilania

Gdy drukarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk
Feed
(Podawanie) podczas włączania zasilania.
Tryby wyłączania zasilania
Sekwencja mignięć
Działanie
Miganie na czerwono i bursztynowo
Tryb pobierania oprogramowania sprzętowego — drukarka zaczyna szybko migać na czerwono, co oznacza przejście do trybu pobierania oprogramowania sprzętowego. Zwolnienie przycisku
Feed
(Podawanie) spowoduje rozpoczęcie inicjalizacji drukarki do pobrania.
Drukarka jest gotowa do rozpoczęcia pobierania oprogramowania sprzętowego, gdy kontrolka stanu zacznie powoli migać na czerwono i zielono.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia do pobierania oprogramowania sprzętowego (i plików) dostępnego dla tej drukarki, patrz Wysyłanie plików do drukarki. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego drukarki, o ile są dostępne, są dostępne na stronie internetowej firmy Zebra pod adresem zebra.com
Bursztynowy
Normalny tryb pracy — drukarka kontynuuje normalną inicjalizację. Zwolnienie przycisku
Feed
(Podawanie) na tym etapie umożliwi normalne uruchomienie drukarki bez pobierania oprogramowania sprzętowego lub działania w trybie diagnostyki problemów łączności.
Zielony
Tryb diagnostyki problemów łączności (zrzut) — zwolnij przycisk
Feed
(Podawanie) natychmiast po tym, jak kontrolka stanu drukarki zmieni kolor na zielony.
Drukarka wydrukuje komunikat
Now in DUMP
(W trybie zrzutu) na górnej części etykiety, a następnie przejdzie do kolejnej etykiety.
Po wydrukowaniu pierwszego etykiety drukarka automatycznie przejdzie w tryb diagnostyki, w którym wydrukuje dokładne odwzorowanie odebranych później danych.
Aby wyjść z trybu diagnostycznego i wznowić drukowanie, wyłącz, a następnie włącz drukarkę.
Inną metodą na opuszczenie trybu diagnostyki jest naciśnięcie przycisku
Feed
(Podawanie) tyle razy, ile trzeba w celu wykasowania bufora poleceń drukarki i wydrukowania na kwicie komunikatu „Out of DUMP”.

Tryby włączania zasilania

Przy włączonej drukarce i zamkniętej pokrywie górnej naciśnij i przytrzymaj przycisk
Feed
(Podawanie) przez kilka sekund.
Zielona kontrolka stanu LED zacznie migać kilkakrotnie w sekwencji. Wyjaśnienie po prawej stronie (kolumna Action [Działanie]) pokazuje, co dzieje się po zwolnieniu przycisku po rozpoczęciu określonej liczby mignięć i przed rozpoczęciem następnej sekwencji mignięć.
Tryby włączania zasilania
Sekwencja mignięć
Działanie
*
Stan konfiguracji — drukuje etykietę stanu ze szczegółową konfiguracją drukarki.
Etykiety tej można użyć do:
 • sprawdzenia, czy funkcja drukowania działa prawidłowo;
 • pomocy w konfiguracji komunikacji, konserwacji i rozwiązywania problemów z komputerem;
 • pomocy naszemu zespołowi pomocy technicznej w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu problemów, w razie potrzeby.
*
**
Standardowa automatyczna kalibracja nośnika — drukarka wykrywa i konfiguruje rodzaj nośnika oraz jego długość, jak również dostosowuje czujniki mediów w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia dla załadowanego nośnika (odpowiednik polecenia ZPL
~JC
).
Podczas kalibracji drukarka wprowadzi od jednej do czterech etykiet.
Użytkownicy obeznani ze sposobem obsługi drukarki stacjonarnej Zebra EPL mogą traktować ten tryb podawania jako odpowiednik kalibracji automatycznego wykrywania nośników przy uruchomieniu urządzenia (odpowiednik polecenia EPL
XA
).
*
**
***
Konfiguracja portu szeregowego — dotyczy tylko drukarek z portami interfejsu szeregowego.
Aby zresetować parametry komunikacji portu szeregowego, z wyjątkiem kontroli przepływu, należy nacisnąć i zwolnić przycisk
Feed
(Podawanie), podczas gdy kontrolka LED szybko miga na bursztynowo i zielono.
Aby wykonać automatyczną synchronizację szybkości transmisji, wyślij sekwencję poleceń
^XA^XZ
do drukarki, podczas gdy kontrolka LED szybko miga na bursztynowo i zielono.
Gdy drukarka i host są zsynchronizowane, kontrolka LED świeci na zielono w sposób ciągły.
Podczas automatycznej synchronizacji szybkości transmisji opcja drukowania etykiet jest niedostępna.
*
**
***
****
Ustawienia fabryczne — przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki (odpowiednik polecenia ZPL
^JUN
). Aby uzyskać opis podstawowych ustawień konfiguracyjnych i związanych z nimi poleceń ZPL, patrz Konfiguracja ZPL.
Niektóre ustawienia konfiguracji nie powracają do ustawień fabrycznych. Inne ustawienia są ustawiane, przeglądane i kontrolowane przez programowanie, a także resetowane.
Czynność ta polega na wykonaniu standardowej kalibracji nośnika, a następnie procedury defragmentacji pamięci.
Gdy drukarka przejdzie w tryb ustawień fabrycznych, kontrolka stanu zaświeci się na bursztynowo przez trzy (3) sekundy. W tym czasie możesz wykonać dwie czynności:
 • Nie wykonuj żadnych czynności, a drukarka automatycznie przywróci domyślne ustawienia fabryczne zgodnie z powyższym opisem, LUB
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk
  Feed
  (Podawanie), aby przejść do trybu przywracania ustawień fabrycznych dla drukarek z opcją drukowania sieciowego, takich jak Ethernet, Wi-Fi lub Bluetooth (odpowiednik polecenia ZPL
  ^JUF
  ).
Zwolnienie przycisku po pierwszym mignięciu kontrolki przywraca jedynie wartości fabryczne dla ustawień sieciowych (odpowiednik polecenia ZPL
^JUN
).
Zwolnienie przycisku po drugiej sekwencji mignięć (dwa mignięcia) powoduje przywrócenie domyślnych ustawień drukarki.
Zwolnienie przycisku po trzeciej sekwencji mignięć (trzy mignięcia) spowoduje zresetowanie ustawień drukarki i sieci (odpowiednik polecenia ZPL
^JUN
i
^JUF
).
*
**
***
****
*****
Regulacja szerokości druku — drukuje kolejne wartości szerokości druku w odstępach 4 mm, zaczynając od minimalnej i kończąc na maksymalnej.
Naciśnij przycisk
Feed
(Podawanie), gdy drukarka osiągnie żądaną maksymalną szerokość drukowania.
Ustawienia te mogą zostać nadpisane przez sterownik drukarki i aplikacje.
*
**
***
****
*****
******
Regulacja zaciemnienia wydruku (gęstości) — drukuje kolejne wzorce symulacji kodów kreskowych, począwszy od minimalnego zaciemnienia (gęstość druku/ciepło), a skończywszy na maksymalnym zaciemnienie wydruku, w odstępach co cztery (4), przy użyciu wartości zakresu ustawień intensywności ZPL.
Naciśnij przycisk
Feed
(Podawanie), gdy wzór będzie czysty i czytelny. Nie należy zwiększać ustawienia zaciemnienia, ponieważ szerokość linii kodu kreskowego może ulec zniekształceniu, co zmniejsza czytelność.
Ustawienia te mogą zostać nadpisane przez sterownik drukarki i aplikacje.
*
**
***
****
*****
******
*******
Ręczna kalibracja nośnika — drukarka przeprowadza dokładne testy w celu wykrycia i konfiguracji rodzaju nośnika i jego długości, a następnie dostosowuje czujniki mediów w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia dla załadowanego nośnika (odpowiednik polecenia ZPL
~JG
).
Kalibrację ręczną zaleca się przeprowadzić przy każdorazowym użyciu nośnika z nadrukiem, druku na podłożu lub gdy drukarka nie może przeprowadzić prawidłowej kalibracji automatycznej. Zostanie wydrukowany profil graficzny wykrywania nośnika.
Więcej szczegółów i uwag można znaleźć w części Kalibracja ręczna.
Jeśli przycisk
Feed
(Podawanie) został naciśnięty i przytrzymany po zakończeniu sekwencji składającej się z siedmiu mignięć, jego zwolnienie powoduje opuszczenie trybu konfiguracji.