Problemy z jakością druku
Problemy z jakością druku

Problemy z jakością druku

W przypadku wystąpienia problemów z jakością druku należy skorzystać z tych sekcji w celu rozwiązania tych problemów.

Brak wydruku na etykiecie.

 • Nośnik może nie być bezpośrednim nośnikiem termicznym. Patrz procedura testowa Określanie rodzajów nośników termicznych.
 • Czy nośnik został załadowany prawidłowo? Wykonaj procedurę w Ładowanie nośników rolkowych. Aby uzyskać informacje na temat drukowania przy użyciu taśmy transferowej, patrz Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).

Wydrukowany obraz nie wygląda prawidłowo.

 • Głowica drukująca jest zabrudzona. Wyczyść głowicę drukującą.
 • Zbyt niska temperatura głowicy drukującej.
 • Dostosuj zaciemnienie wydruku i/lub szybkość drukowania.
  • Użyj poleceń
   ^PR
   (prędkość) i
   ~SD
   (zaciemnienie), które są wymienione w Przewodniku programowania ZPL.
  • Użyć poleceń
   D
   (zaciemnienie/gęstość) i
   S
   (prędkość) wymienionych w Przewodniku programowania EPL.
  • Zaciemnienie wydruku można dostosować ręcznie, stosując sekwencję sześciu mignięć przycisku Tryby przycisku Feed (Podawanie).
  • Ustawienia te można zmienić przez sterownik drukarki systemu Windows lub oprogramowanie aplikacji, co może wymagać zmiany w celu optymalizacji jakości wydruku.
 • Używany nośnik jest niezgodny z drukarką. Należy używać zalecanych nośników do danego zastosowania i zawsze używać etykiet i przywieszek zatwierdzonych przez firmę Zebra.
 • Głowica drukująca uległa zużyciu. Głowica drukująca jest elementem eksploatacyjnym i zużywa się z powodu tarcia między nośnikiem a głowicą drukującą. Korzystanie z niezatwierdzonych nośników może skrócić okres eksploatacji lub uszkodzić głowicę drukującą. Wymień głowicę drukującą.
 • Wałek dociskowy może wymagać czyszczenia lub wymiany. Wałek dociskowy (napęd) może utracić przyczepność z powodu:
  • Ciał obcych, które przywarły do jego powierzchni.
  • Gładka gumowa wykładzina wałka uległa starciu i stała się śliska.
  • Na zazwyczaj gładkiej i płaskiej powierzchni druku występują uszkodzenia, np. od nacięć nożem do kartonów.

Na kilku etykietach są długie ślady braku druku (puste pionowe linie).

 • Głowica drukująca jest zabrudzona. Wyczyść głowicę drukującą.
 • Elementy głowicy drukującej są uszkodzone.

Drukowanie nie zaczyna się od góry etykiety lub nieprawidłowy wydruk od jednej do trzech etykiet.

 • Nośnik może nie być prawidłowo nagwintowany. Wykonaj procedurę w Ładowanie nośników rolkowych.
 • Drukarka wymaga kalibracji. Zapoznaj się z sekwencją dwóch mignięć, którą opisano w rozdziale Tryby przycisku Feed (Podawanie).
 • Formaty etykiet ZPL — czujnik właściwego nośnika może nie być włączony. Kalibracja ręczna Wybiera metodę wykrywania nośnika dla używanych etykiet (patrz polecenie
  ^MN
  w Przewodniku programowania ZPL).
 • Formaty etykiet ZPL — sprawdź, czy polecenie Label Top (
  ^LT
  ) (Etykieta na górze) zostało prawidłowo skonfigurowane dla danego zastosowania (patrz Przewodnik programowania ZPL).
 • Formaty etykiet EPL — czujnik właściwego nośnika może nie być włączony dla podawania etykiet, wykrywania czarnych linii lub wcięć albo wykrywania przerwy/wstęgi. Kalibracja ręczna wybiera metodę wykrywania nośnika dla używanych etykiet (patrz polecenia
  O
  i
  Q
  w Przewodniku programowania EPL).
 • Formaty etykiet EPL — sprawdź, czy polecenie Set Label Length (
  Q
  ) (Ustaw długość etykiety) zostało prawidłowo skonfigurowane dla danego zastosowania (patrz Przewodnik programowania EPL).

Format etykiety ZPL został przesłany do drukarki, ale nie został przez nią wykryty.

 • Czy drukarka jest w trybie wstrzymania? Jeśli tak, naciśnij przycisk
  Feed
  (Podawanie).
 • Jeśli kontrolka LED stanu świeci lub miga, patrz Objaśnienia kontrolki stanu.
 • Upewnij się, że kabel danych jest prawidłowo podłączony.
 • Wystąpił problem z komunikacją. Najpierw upewnij się, że został wybrany właściwy port komunikacyjny komputera. Rozdział Podłączanie drukarki do komputera zawiera dalsze informacje na ten temat.
 • Sprawdź, czy format i prefiks kontroli na drukarce są zgodne z formatem używanym w zaprogramowanym formacie etykiety ZPL. Domyślny format COMMAND CHAR (ZNAK POLECENIA) to znak daszka (^), a CONTROL CHAR (ZNAK STEROWANIA) to znak tyldy (~). Sprawdź znaki na wydruku etykiety stanu konfiguracji. Aby wydrukować tę etykietę, należy zapoznać się z sekwencją mignięć w części Tryby przycisku Feed (Podawanie).

Format etykiety EPL został przesłany do drukarki, ale nie został przez nią wykryty.

 • Czy drukarka jest w trybie wstrzymania? Jeśli tak, naciśnij przycisk
  Feed
  (Podawanie).
 • Jeśli w drukarce włączono podawanie etykiet, drukarka może czekać na usunięcie etykiety. Aby zapewnić prawidłowe działanie w trybie podawania etykiet, wkładka/wstęga musi być prawidłowo przewleczona przez mechanizm podajnika etykiet (Peeler); patrz Opcjonalny podajnik etykiet.
 • Jeśli kontrolka LED stanu świeci lub miga, patrz Objaśnienia kontrolki stanu.
 • Upewnij się, że kabel danych jest prawidłowo podłączony.
 • Wystąpił problem z komunikacją. Upewnij się, że został wybrany właściwy port komunikacyjny komputera. Patrz Podłączanie drukarki do komputera.