Stan konfiguracji ZPL do odsyłaczy poleceń
Stan konfiguracji ZPL do odsyłaczy poleceń

Stan konfiguracji ZPL do odsyłaczy poleceń

Przedstawiona poniżej etykieta konfiguracji drukarki zawiera listę większości ustawień konfiguracyjnych, które można skonfigurować za pomocą polecenia ZPL.
Wydruk etykiety konfiguracji
1
Ustawienia czujnika używane do celów serwisowych
Polecenia ZPL i odsyłacz polecenia etykiety konfiguracji
Polecenie
Nazwa listy
Opis
~SD
DARKNESS (ZACIEMNIENIE)
Ustawienie domyślne: 10.0
^PR
PRINT SPEED (PRĘDKOŚĆ DRUKU)
Ustawienie domyślne: 6 IPS / 152,4 mm/s (maks.)
~TA
TEAR OFF (ODRYWANIE)
Ustawienie domyślne: +000
^MN
MEDIA TYPE (RODZAJ NOŚNIKA)
Ustawienie domyślne: GAP/NOTCH (ODSTĘP/NACIĘCIE)
SENSOR TYPE (TYP CZUJNIKA)
Ustawienie domyślne: WEB (WSTĘGA)
SENSOR SELECT (WYBÓR CZUJNIKA)
Ustawienie domyślne: AUTO (
^MNA
— automatyczne wykrywanie)
^PW
PRINT WIDTH (SZEROKOŚĆ DRUKU)
Ustawienie domyślne: 832 (punkty)
^LL
LABEL LENGTH (DŁUGOŚĆ ETYKIETY)
Ustawienie domyślne: 1225 (punkty) (wartość jest stale kalibrowana z automatycznym wykrywaniem szczeliny wstęgi dla nośników etykiet)
^ML
MAXIMUM LENGTH (DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA)
Ustawienie domyślne: 39,0 CALA 989 MM
USB COMM. (KOM. USB)
Stan połączenia: Podłączony / niepodłączony
PARALLEL COMM. (KOM. RÓWNOLEGŁA)
Dostępne połączenie: BIDIRECTIONAL (DWUKIERUNKOWE)
^SCa
BAUD (SZYBKOŚĆ TRANSMISJI)
Ustawienie domyślne: 9600
^SC,b
DATA BITS (BITY DANYCH)
Ustawienie domyślne: 8 BITS (8 BITÓW)
^SC,,c
PARITY (PARZYSTOŚĆ)
Ustawienie domyślne: NONE (BRAK)
^SC,,,,e
HOST HANDSHAKE (UZGADNIANIE HOSTA)
Ustawienie domyślne: DTR I XON / XOFF
^SC,,,,,f
PROTOCOL (PROTOKÓŁ)
Ustawienie domyślne: NONE (BRAK)
SER COMM. MODE (TRYB KOM. SERW.)
Ustawienie domyślne: AUTO
CUTTER TYPE (TYP OBCINARKI)
Opcja obecna: LINER/TAG FULL (cut) (PODKŁAD/PRZYWIESZKA PEŁNA (cięcie))
^CT
/
~CT
CONTROL CHAR (ZNAK STEROWANIA)
Ustawienie domyślne: <~> 7EH
^CC
/
~CC
COMMAND CHAR (ZNAK POLECENIA)
Ustawienie domyślne: <^> 5EH
^CD
/
~CD
DELIM./CHAR (SEPAR./ZNAK)
Ustawienie domyślne: <,> 2CH
^SZ
ZPL MODE (TRYB ZPL)
Ustawienie domyślne: ZPL II
^MFa
MEDIA POWER UP (WŁĄCZENIE NOŚNIKA)
Ustawienie domyślne: NO MOTION (BEZ RUCHU)
^MF,b
HEAD CLOSE (ZAMYKANIE GŁOWICY)
Ustawienie domyślne: FEED (PODAWANIE)
~JS
BACKFEED (COFANIE)
Ustawienie domyślne: DEFAULT (DOMYŚLNE)
^LT
LABEL TOP (ETyKIETA U GÓRY)
Ustawienie domyślne: +000
^LS
LEFT POSITION (LEWA POZYCJA)
Ustawienie domyślne: +0000
~JD
/
~JE
HEXDUMP
Ustawienie domyślne: NO (
~JE
)
Od tego momentu na liście etykiety konfiguracji wydruk zawiera ustawienia czujnika, a wartości są wyświetlane w celu rozwiązania problemów z działaniem czujnika i nośnika. Są one zwykle używane przez zespół wsparcia technicznego Zebra do diagnozowania problemów z drukarką.
Wymienione tutaj ustawienia konfiguracyjne są wznawiane po wartości czujnika TAKE LABEL (Pobierz etykietę). Listy te zawierają funkcje drukarki rzadko zmieniane z ustawień domyślnych lub zapewniają informacje o stanie (np. wersja oprogramowania sprzętowego).
Polecenia ZPL i odsyłacz polecenia etykiety konfiguracji
Polecenie
Nazwa listy
Opis
^MP
MODES ENABLED (TRYBY WŁĄCZONE)
Ustawienie domyślne: CWF (patrz polecenie
^MP
) (CWFM dla drukarek bezprzewodowych z wyświetlaczem)
MODES DISABLED (TRYBY WYŁĄCZONE)
Ustawienie domyślne: (nic nie ustawiono)
^JM
RESOLUTION (ROZDZIELCZOŚĆ)
Ustawienie domyślne:
832 8/mm FULL (203 dpi)
1280 8/mm FULL (300 dpi)
FIRMWARE (OPR. SPRZ.)
Wyświetla listę wersji oprogramowania sprzętowego ZPL
XML SCHEMA (SCHEMAT XML)
1.3
HARDWARE ID (IDENTYFIKATOR SPRZĘTU)
Wyświetla listę wersji bloku uruchamiania oprogramowania sprzętowego
CONFIGURATION (KONFIGURACJA)
CUSTOMIZED (DOSTOSOWANE) (po pierwszym użyciu)
RAM
2104k........ R:
OPTION MEMORY (PAMIĘĆ OPCJONALNA)
65536k.......B: (opcja wyświetlana tylko w przypadku, gdy jest zainstalowana)
ONBOARD FLASH (WBUDOWANA PAMIĘĆ FLASH)
1536k.........E:
^MU
FORMAT CONVERT (KONWERSJA FORMATU)
BRAK
^JI
/
~JI
ZBI
WYŁĄCZONE (do włączenia wymagany jest klucz)
ZBI VERSION (WERSJA ZBI)
2.1
^JH
^MA
~RO
LAST CLEANED (OSTATNIO WYCZYSZCZONO)
X,XXX IN
HEAD USAGE (UŻYCIE GŁOWICY)
X,XXX IN
TOTAL USAGE (CAŁKOWITE UŻYCIE)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (RESET CNTR1)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (RESET CNTR1)
X,XXX IN
SERIAL NUMBER (NUMER SERYJNY)
XXXXXXXXXXX
^JH
EARLY WARNING (WCZESNE OSTRZEŻENIE)
MAINT. OFF (OBSŁUGA WYŁ.)
Drukarka ma możliwość jednokrotnego ustawienia polecenia lub grupy poleceń dla wszystkich kwitów (lub etykiet). Ustawienia te będą obowiązywać do momentu zmiany ich za pomocą kolejnych poleceń, zresetowania drukarki lub przywrócenia ustawień fabrycznych.