Regulacja jakości druku
Regulacja jakości druku

Regulacja jakości druku

Na jakość druku wpływa ciepło lub gęstość (ustawienie) głowicy drukującej, szybkość drukowania, a także rodzaj używanych nośników.
Producenci nośników mogą mieć określone zalecenia dotyczące ustawień szybkości drukarki i nośników. Niektóre rodzaje nośników wymagają niższej szybkości druku niż maksymalna obsługiwana przez daną drukarkę.
Eksperymentuj z tymi ustawieniami, aby znaleźć optymalne połączenie dla danego zastosowania. Jakość wydruku można ustawić za pomocą procedury „Configure Print Quality” (Konfigurowanie jakości wydruku) programu Zebra Setup Utility.
Względne zaciemnienie (lub gęstość) można regulować za pomocą:
 • Sekwencji sześciu mignięć opisanej w rozdziale Tryby przycisku Feed (Podawanie). Spowoduje to zastąpienie wszystkich ustawień zaciemnienia/gęstości zaprogramowanych przy użyciu języków ZPL i EPL.
 • Polecenie Set Darkness (
  ~SD
  ) (Ustaw zaciemnienie) języka programowania ZPL (patrz Przewodnik programowania ZPL).
 • Polecenie Density (
  D
  ) (Gęstość) języka programowania EPL (patrz Przewodnik programowania EPL).
Jeśli szybkość drukowania wymaga regulacji, należy użyć opcji:
 • Sterownika drukarki dla systemu Windows lub aplikacji, takiej jak ZebraDesigner.
 • Polecenia Print Rate (
  ^PR
  ) (Szybkość drukowania) (patrz Przewodnik programowania ZPL).
 • Polecenia Speed Select (
  S
  ) (Wybór szybkości) (patrz Przewodnik programowania EPL).