Čarobnjaci štampača
Čarobnjaci štampača
View content for :
Product:

Čarobnjaci štampača

Čarobnjaci štampača vas provode kroz proces podešavanja za različite postavke i funkcije štampača.
Dostupni su sledeći čarobnjaci:
  • Set All Wizard (Čarobnjak za podešavanje svega) – pokreće sve čarobnjake redom.
  • System Wizard (Sistemski čarobnjak) – podešava postavke operativnog sistema koje nisu povezane sa štampanjem.
  • Connection Wizard (Čarobnjak za povezivanje) – konfiguriše opcije za povezivanje štampača.
  • Print Wizard (Čarobnjak za štampanje) – konfiguriše ključne parametre i funkcije štampanja. Pogledajte Pokretanje čarobnjaka za štampanje i štampanje probne nalepnice.
  • RFID Wizard (RFID čarobnjak) – podešava operacije RFID podsistema.
Na početnom ekranu dodirnite
Wizards (Čarobnjaci)
da biste videli dostupne opcije.
Više informacija o individualnim postavkama koje se podešavaju pomoću bilo kojeg od čarobnjaka potražite u Korisnički meniji.
Kada koristite čarobnjake, nemojte da šaljete podatke na štampač sa hosta.
Da biste ostvarili optimalne rezultate, koristite medije pune širine uz Čarobnjak za štampanje ili Čarobnjak za podešavanje svega. Ako je medij kraći od slike koju treba odštampati, slika može biti odsečena ili odštampana preko više nalepnica.