Meni za povezivanje
Meni za povezivanje
View content for :
Product:

Meni za povezivanje

Prikaz menija
Opis opcije menija
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Resetuj mrežu)
Ova opcija resetuje žični ili bežični server za štampanje i čuva promene koje ste napravili na mrežnim postavkama.
Morate da resetujete server za štampanje kako bi promene mrežnih postavki postale aktivne.
Povezane ZPL komande:
~WR
Veb stranica štampača:
Print Server Settings (Postavke servera za štampanje)
Reset Print Server (Resetovanje servera za štampanje)
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Primary Network (Primarna mreža)
Prikažite ili izmenite da li se žični ili bežični server za štampanje smatra primarnim. Možete da izaberete koji je primarni.
Prihvatljive vrednosti:
Wired, WLAN
Povezane ZPL komande:
^NC
SGD komanda koja se koristi:
ip.primary_network
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
IP Port (IP port)
Ova postavka štampača odnosi se na broj porta internog žičnog servera za štampanje koji TCP usluga štampe nadgleda. Na ovaj port treba da bude usmerena normalna TCP komunikacija sa hosta.
SGD komanda koja se koristi:
ip.port
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
IP Alternate Port (IP alternativni port)
Ova komanda podešava broj porta za alternativni TCP port.
Serveri za štampanje koji podržavaju ovu komandu istovremeno će nadgledati veze na primarnom i alternativnom portu.
SGD komanda koja se koristi:
ip.port_alternate
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Print: Network Info (Odštampaj: informacije o mreži)
Štampa postavke za bilo koji server za štampanje ili Bluetooth uređaj koji je instaliran. Sledi primer nalepnice.
Povezane ZPL komande:
~WL
Tasteri kontrolne table:
Uradite jedno od sledećeg:*
 • Držite
  CANCEL (Otkaži)
  tokom uključivanja štampača. (Raniji naziv CANCEL self test (Samotestiranje putem funkcije Otkaži).)
 • Držite
  FEED (Uvuci)
  +
  CANCEL (Otkaži)
  2 sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnici)
* Štampa nalepnicu sa konfiguracijom štampača i nalepnicu sa konfiguracijom mreže.
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
FIPS Enabled (FIPS omogućen)
Ovu postavku nije moguće izmeniti na ovom štampaču.
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Visibility Agent
Kada je štampač povezan na žičnu ili bežičnu mrežu, pokušavaće da se poveže sa Asset Visibility Service kompanije Zebra pomoću Zebra Printer Connector zasnovanog na informatičkom oblaku koristeći šifrovanu „web socket“ vezu sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata. Štampač šalje podatke za otkrivanje, postavke i upozorenja. Podaci koji se štampaju bilo kojim formatom nalepnica se NE prenose.
Da biste izašli iz ove funkcije, onemogućite ovu postavku. (Više informacija potražite u napomeni „Odustajanje od aplikacije Asset Visibility Agent“ na lokaciji zebra.com.)
Prihvatljive vrednosti:
ON, OFF
SGD komanda koja se koristi:
weblink.zebra_connector.enable
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Configuration (Konfiguracija mreže)
Cloud Connect Settings (Postavke za povezivanje pomoću informatičkog oblaka)
Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired IP Protocol (Žični IP protokol)
Ovaj parametar označava da li korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu žičnog servera za štampanje. Kada je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima ovaj server za štampanje prima IP adresu sa servera.
Morate da resetujete server za štampanje kako bi promene mrežnih postavki postale aktivne. (Pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu).)
Prihvatljive vrednosti:
ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.protocol
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired IP Address (Žična IP adresa)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite žičnu IP adresu štampača.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (Žični IP protokol) na
PERMANENT (Trajno)
, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)).
Prihvatljive vrednosti:
od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.addr
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired Subnet (Žična podmreža)
Prikažite i, ako je potrebno, promenite žičnu podmrežnu masku.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (Žični IP protokol) na
PERMANENT (Trajno)
, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)).
Prihvatljive vrednosti:
od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.netmask
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired Gateway (Žični mrežni prolaz)
Prikažite i, ako je potrebno, promenite podrazumevani žični mrežni prolaz.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (Žični IP protokol) na
PERMANENT (Trajno)
, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)).
Prihvatljive vrednosti:
od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.gateway
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired MAC Address (Žična IP adresa)
Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu žičnog servera za štampanje. Ovu vrednost nije moguće izmeniti.
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.mac_addr
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Connection (Veza)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Protocol (Wi-Fi IP protokol)
Ovaj parametar označava da li korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu bežičnog servera za štampanje. Kada je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima ovaj server za štampanje prima IP adresu sa servera.
Morate da resetujete server za štampanje kako bi promene mrežnih postavki postale aktivne. (Pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu).
Prihvatljive vrednosti:
ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
wlan.ip.protocol
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
Connection (Veza)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Address (Wi-Fi IP adresa)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite bežičnu IP adresu štampača.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite Connection (Veza) > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Wi-Fi IP protokol) na
PERMANENT (Trajno)
, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)).
Prihvatljive vrednosti:
od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
wlan.ip.addr
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
Connection (Veza)
Wi-Fi
Wi-Fi Subnet (Wi-Fi podmreža)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite bežičnu podmrežnu masku.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite Connection (Veza) > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Wi-Fi IP protokol) na
PERMANENT (Trajno)
, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)).
Prihvatljive vrednosti:
od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
wlan.ip.netmask
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
Connection (Veza)
Wi-Fi
Wi-Fi Gateway (Wi-Fi mrežni prolaz)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite podrazumevani bežični mrežni prolaz.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite Connection (Veza) > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Wi-Fi IP protokol) na
PERMANENT (Trajno)
, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)).
Prihvatljive vrednosti:
od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
wlan.ip.gateway
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
Connection (Veza)
Wi-Fi
Wi-Fi MAC Address (Wi-Fi IP adresa)
Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu bežičnog servera za štampanje. Ovu vrednost nije moguće izmeniti.
SGD komanda koja se koristi:
wlan.mac_addr
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
Connection (Veza)
Wi-Fi
ESSID
Extended Service Set Identification (ESSID) predstavlja identifikator za bežičnu mrežu. Navedite ESSID za trenutnu konfiguraciju bežične mreže.
Prihvatljive vrednosti:
Alfanumerički niz od 32 znaka (podrazumevano 125)
SGD komanda koja se koristi:
wlan.essid
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
Connection (Veza)
Wi-Fi
Wi-Fi Security (Wi-Fi bezbednost)
Izaberite tip bezbednosti koji se koristi na vašoj bežičnoj mreži.
Povezane ZPL komande:
^WX
SGD komanda koja se koristi:
wlan.security
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Encryption Setup (Podešavanje bežičnog šifrovanja)
Connection (Veza)
Wi-Fi
Wi-Fi Band (Wi-Fi opseg)
Podesite željeni opseg za povezivanje putem Wi-Fi mreže.
Prihvatljive vrednosti:
2.4, 5, None
SGD komanda koja se koristi:
wlan.band_preference
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications (Mrežna komunikacija)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
Connection (Veza)
Wi-Fi
Wi-Fi Country Code (Wi-Fi kôd zemlje)
Kôd zemlje definiše regulatornu zemlju za koju je bežični radio trenutno konfigurisan.
Lista kodova zemalja specifična je za svaki štampač i zavisi od modela štampača i konfiguracije bežičnog radija. Lista je podložna promenama, dodavanju ili brisanju sa bilo kojim ažuriranjem firmvera, u bilo kom trenutku, bez obaveštenja.
Da biste utvrdili kodove zemalja dostupne na štampaču, izdajte komandu
! U1 getvar "wlan"
da biste vratili sve komande povezanih sa WLAN postavkama. Pronađite komandu
wlan.country.code
u rezultatima i pogledajte kodove zemalja dostupne za štampač.
SGD komanda koja se koristi:
wlan.country_code
Connection (Veza)
Bluetooth
Bluetooth
Izaberite da li će postavka štampača „Discoverable“ (Vidljiv) biti uključena za uparivanje Bluetooth uređaja.
Prihvatljive vrednosti:
ON – omogućava Bluetooth radio.
OFF – onemogućava Bluetooth radio.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.enable
Connection (Veza)
Bluetooth
Bluetooth Discovery (Bluetooth otkrivanje)
Izaberite da li će postavka štampača „Discoverable“ (Vidljiv) biti uključena za uparivanje Bluetooth uređaja.
Prihvatljive vrednosti:
ON – omogućava režim vidljivosti Bluetooth uređaja.
OFF – onemogućava režim vidljivosti Bluetooth uređaja.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.discoverable
Connection (Veza)
Bluetooth
Friendly Name (Prepoznatljiv naziv)
Ova komanda određuje prepoznatljivi naziv koji se koristi prilikom otkrivanja usluge. Da bi promene stupile na snagu, morate da isključite i ponovo uključite štampač ili da izdate komandu
device.reset
(pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže ) > Reset Network (Resetuj mrežu)).
Ako ne podesite prepoznatljivi naziv, postavka će podrazumevano koristiti serijski broj štampača.
Prihvatljive vrednosti:
Tekstualna niska od 17 znakova
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.friendly_name
Connection (Veza)
Bluetooth
Minimum Security Mode (Režim minimalne bezbednosti)
Ovaj parametar postavki štampača podešava režim minimalne bezbednosti za Bluetooth. Režim minimalne bezbednosti pruža različite nivoe bezbednosti, u zavisnosti od verzije radio uređaja i firmvera štampača. Više informacija potražite u Zebra vodiču za programiranje na lokaciji zebra.com/manuals.
Prihvatljive vrednosti:
1, 2, 3, 4
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.minimum_security_mode
Connection (Veza)
Bluetooth
Specification Version (Verzija specifikacije)
Ovaj parametar prikazuje broj verzije Bluetooth biblioteke.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.version
Connection (Veza)
Bluetooth
MAC Address (MAC adresa)
Ovaj parametar prikazuje adresu Bluetooth uređaja.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.address
Connection (Veza)
Bluetooth
Bluetooth Auth. PIN (PIN za Bluetooth potvrdu identiteta)
Podesite PIN koji se koristi kada je Bluetooth potvrda identiteta omogućena.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.bluetooth_pin
(za podešavanje PIN-a)
bluetooth.authentication
(za omogućavanje potvrde identiteta)
Connection (Veza)
Bluetooth
Bluetooth Bonding (Bluetooth povezivanje)
Kontroliše da li će se Bluetooth grupa povezivati ili čuvati ključeve veze za uređaje koji se uspešno povežu sa štampačem.
Prihvatljive vrednosti:
ON – omogućava Bluetooth povezivanje.
OFF – onemogućava Bluetooth povezivanje.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.bonding