Meni Print (Štampanje)
Meni Print (Štampanje)
View content for :
Product:

Meni Print (Štampanje)

Prikaz menija
Opis opcije menija
Print (Štampanje)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Darkness (Zatamnjenost)
Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenost, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, traka može da progori ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
Prihvatljive vrednosti:
Od 0,0 do 30,0
Povezane ZPL komande:
^MD
~SD
SGD komanda koja se koristi:
print.tone
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Darkness (Zatamnjenost)
Print (Štampanje)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Print Speed (Brzina štampe)
Izaberite brzinu u inčima u sekundi (ips) za štampanje nalepnice. Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.
Prihvatljive vrednosti:
Od 2 do 14 ips
Povezane ZPL komande:
^PR
SGD komanda koja se koristi:
media.speed
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print Speed (Brzina štampe)
Print (Štampanje)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Print Type (Tip štampe)
Navedite da li štampač treba da koristi traku za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
 • Thermal Transfer – koristi traku i medije za termalni prenos.
 • Direct Thermal – koristi direktne termalne medije i ne koristi traku.
Povezane ZPL komande:
^MT
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.print_method
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Print Method (Metod štampanja)
Print (Štampanje)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Label Type (Tip nalepnice)
Izaberite tip medija koji koristite.
Prihvatljive vrednosti:
Continuous, Gap/Notch, Mark
Ako izaberete opciju
Continuous (Kontinuirani)
, morate da navedete dužinu nalepnice u podešavanjima formata nalepnice (
^LL
ako koristite ZPL). Ako za različite medije koji nisu uzastopni izaberite
Gap/Notch (Prorez/urez)
ili
Mark (Oznaka)
, štampač će uvlačiti medije da bi izračunao dužinu nalepnice.
Povezane ZPL komande:
^MN
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.media_type
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Media Type (Tip medija)
Print (Odštampaj)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Label Length (Dužina nalepnice)
Prikažite kalibrisanu dužinu nalepnice u tačkama.
Ova vrednost se može izmeniti samo pod jednim od sledećih uslova:
 • štampač je podešen za kontinuirani medij
 • drugi parametar za
  ^LL
  je podešen na vrednost
  Y
Povezane ZPL komande:
^LL
Print (Odštampaj)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Label Width (Dots) (Širina nalepnice (tačke))
Navedite širinu nalepnica koje se koriste, u tačkama. Podrazumevana vrednost je maksimalna širina za štampač na osnovu vrednosti TPI vrednosti glave za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
Podešavanje premale širine može da dovede do toga da delovi formata nalepnice ne budu odštampani na mediju. Ako podesite preveliku širinu, uzalud trošite memoriju za formatiranje i može da dođe do toga da štampač štampa izvan nalepnice, na valjku za štampanje. Ova postavka može da utiče na horizontalni položaj formata nalepnice ako je slika invertovana korišćenjem ZPL II komande
^POI
.
203 tpi = od 0002 do 832
300 tpi = od 0002 do 1248
Povezane ZPL komande:
^PW
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.print_width
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Print Width (Širina štampanja)
Print (Štampanje)
Image Adjust (Podešavanje slike)
Media Handling (Manipulisanje medijima)
Izaberite metod manipulisanja medijima koji je kompatibilan sa opcijama dostupnim na štampaču.
Prihvatljive vrednosti:
Tear Off, Peel Off, Rewind, Cutter, Delayed Cut, Linerless Peel, Linerless Rewind, Linerless Tear, Applicator, Linerless Cut, Linerless Delayed Cut
Povezane ZPL komande:
^MM
SGD komanda koja se koristi:
media.printmode
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print mode (Režim štampanja)
Print (Štampanje)
Image Adjust (Podešavanje slike)
Tear Line Offset (Odstupanje linije za cepanje)
Ako je potrebno, nakon štampanja promenite položaj medija preko trake za otcepljivanje.
 • Manji brojevi pomeraju medij u štampač za navedeni broj tačaka (linija cepanja se približava ivici nalepnice koja je upravo odštampana).
 • Veći brojevi pomeraju medij iz štampača (linija cepanja se približava vodećoj ivici sledeće nalepnice).
Prihvatljive vrednosti:
Od -120 do +120
Povezane ZPL komande:
~TA
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.tear_off
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Tear Off (Otcepljivanje)
Print (Štampanje)
Image Adjust (Podešavanje slike)
Horizontal Label Offset (Horizontalno odstupanje nalepnice)
Ako je potrebno, horizontalno pomerite položaj slike na nalepnici.
Prihvatljive vrednosti:
od -9999 do 9999
Povezane ZPL komande:
^LS
SGD komanda koja se koristi:
zpl.left_position
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Advanced Setup (Napredno podešavanje)
Left Position (Levi položaj)
Print (Štampanje)
Image Adjust (Podešavanje slike)
Vertical Label Offset (Vertikalno odstupanje nalepnice)
Ako je potrebno, vertikalno pomerite položaj slike na nalepnici.
Prihvatljive vrednosti:
Od -120 do +120
Povezane ZPL komande:
^LT
SGD komanda koja se koristi:
zpl.label_top
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Tear Off (Otcepljivanje)
Print (Štampanje)
Image Adjust (Podešavanje slike)
Invert Label (Invertuj nalepnicu)
Kada je ova postavka uključena, orijentacija nalepnice se okreće.
Prihvatljive vrednosti:
On, Off
Povezane ZPL komande:
^PO
Print (Štampanje)
Image Adjust (Podešavanje slike)
Backfeed (Povratno uvlačenje)
Navedite redosled povratnog uvlačenja u odnosu na štampanje
Prihvatljive vrednosti:
N = normalno – povratno uvlačenje od 90 procenata nakon štampanja nalepnice
A = povratno uvlačenje od 100 procenata nakon štampanja i rezanja
O = isključeno – potpuno isključivanje povratnog uvlačenja
B = povratno uvlačenje od 0 procenata nakon štampanja i rezanja, i 100 procenata pre štampanja sledeće nalepnice
Od 10 do 90 = vrednost procenta
Povezane ZPL komande:
~JS
Print (Štampanje)
Sensors (Senzori)
Manual Calibration (Ručna kalibracija)
Kalibrišite štampač da biste podesili osetljivost senzora medija i trake.
Kompletna uputstva za postupak kalibracije potražite u odeljku Kalibracija senzora trake i medija.
Povezane ZPL komande:
~JC
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.manual_calibration
Tasteri kontrolne table:
Držite
PAUSE (Pauziraj)
+
FEED (Uvuci)
+
CANCEL (Otkaži)
2 sekunde da biste pokrenuli kalibraciju.
Veb stranica štampača:
Postupak kalibracije nije moguće pokrenuti putem veb-stranica. Na sledećoj veb-stranici potražite postavke koje se podešavaju tokom kalibracije senzora:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
Nemojte da menjate ove postavke, osim ako to od vas ne zatraži Zebra tehnička podrška ili ovlašćeni serviser.
Print (Štampanje)
Sensors (Senzori)
Label Sensor (Senzor nalepnica)
Podesite osetljivost senzora nalepnica.
Ova vrednost se podešava tokom kalibracije senzora. Nemojte da menjate ove postavke, osim ako to od vas ne zatraži Zebra tehnička podrška ili ovlašćeni serviser.
Prihvatljive vrednosti:
Od 0 do 255
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.label_sensor
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
Print (Štampanje)
Sensors (Senzori)
Sensor Type (Tip senzora)
Izaberite senzor medija koji je odgovarajući za medij koji koristite. Reflektujući senzor se obično koristi za medij sa crnom oznakom. Transmisivni senzor se obično koristi za druge tipove medija.
Prihvatljive vrednosti:
TRANSMISSIVE, REFLECTIVE
Povezane ZPL komande:
^JS
SGD komanda koja se koristi:
device.sensor_select
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Print (Štampanje)
Sensors (Senzori)
Print: (Štampaj:) Sensor Profile (Profil senzora)
Prikazuje postavke senzora u odnosu na stvarna očitavanja senzora. Informacije o tumačenju rezultata potražite u odeljku Profil senzora.
Povezane ZPL komande:
~JG
Tasteri kontrolne table:
Držite
FEED (Uvuci)
+
CANCEL (Otkaži)
tokom uključivanja štampača.
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)
Print (Štampanje)
Print Station (Stanica za štampanje)
Pomoću ove stavke menija popunite promenljiva polja u formatu nalepnica i odštampajte nalepnicu pomoću Human Input Device (HID) uređaja, kao što su USB tastatura, vaga ili skener bar-kodova. Da biste mogli da koristite ovu opciju, na disk jedinici E: treba da bude sačuvan odgovarajući format nalepnice. Vežbu koja koristi ovu mogućnost potražite u vežbama u odeljku Korišćenje host USB porta i funkcije Print Touch.
Kada priključite HID uređaj na jedan od host USB portova štampača, koristite ovaj korisnički meni da biste izabrali obrazac na E: disk jedinici štampača. Nakon što se od vas zatraži da popunite svako promenljivo
^FN
polje na obrascu, možete da navedete željenu količinu nalepnica za štampanje.
Više informacija o korišćenju komande
^FN
ili SGD komandi u vezi sa ovom funkcijom potražite u Zebra vodiču za programiranje na lokaciji zebra.com/manuals.
Ova stavka menija se može koristiti samo ako je USB uređaj povezan u host USB port na štampaču.
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.keyboard_input
(mora biti postavljeno na vrednost ON (Uključeno))
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_amount
Print (Štampanje)
Applicator (Aplikator)
Applicator Port Mode (Režim porta aplikatora)
Kontroliše način na koji funkcioniše signal „End Print“ (Kraj štampanja) porta aplikatora.
Prihvatljive vrednosti:
Off
1 = Signal za kraj štampanja obično je visok, a nizak samo kada štampač pomera nalepnicu unapred.
2 = Signal za kraj štampanja je obično nizak, a visok samo kada štampač pomera nalepnicu unapred.
3 = Signal za kraj štampanja normalno je visok, a nizak tokom 20 ms kada je nalepnica odštampana i postavljena.
4 = Signal za kraj štampanja obično je nizak, a visok tokom 20 ms kada je nalepnica odštampana i postavljena.
Povezane ZPL komande:
^JJ
SGD komanda koja se koristi:
device.applicator.end_print
Print (Štampanje)
Applicator (Aplikator)
Start Print Mode (Pokreni režim štampanja)
Definiše da li će signal „Start Print“ (Pokretanje štampanja) na portu aplikatora biti u režimu nivoa ili režimu pulsa.
Prihvatljive vrednosti:
Pulse – signal za pokretanje štampanja mora biti onemogućen da bi se moglo primeniti na sledeću nalepnicu.
Level – signal za pokretanje štampanja ne mora da bude onemogućen da bi se odštampala sledeća nalepnica. Sve dok je signal za pokretanje štampanja nizak, a nalepnica formatirana, nalepnica će se odštampati.
Povezane ZPL komande:
^JJ
SGD komanda koja se koristi:
device.applicator.start_print
Print (Štampanje)
Applicator (Aplikator)
Error on Pause (Greška pri pauziranju)
Određuje način na koji štampač tretira greške porta aplikatora. Omogućavanjem ove funkcije takođe potvrđujete omogućavanje PIN-a „Service Required“ (Servisiranje je neophodno).
Prihvatljive vrednosti:
ENABLED, DISABLED
SGD komanda koja se koristi:
device.applicator.error_on_pause
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Advanced Setup (Napredno podešavanje)
Error on Pause (Greška pri pauziranju)
Print (Štampanje)
Applicator (Aplikator)
Applicator Reprint (Ponovno štampanje sa aplikatorom)
Navodi da li je potrebna visoka ili niska vrednost da bi aplikator ponovo odštampao nalepnicu.
Omogućava ili onemogućava komandu
~PR
, koja omogućava ponovno štampanje poslednje odštampane nalepnice kada je omogućite. Takođe, omogućava dugme Reprint (Ponovo odštampaj) na početnom ekranu.
Povezane ZPL komande:
^JJ
i
~PR
SGD komanda koja se koristi:
device.applicator.reprint