Meni Storage (Memorija)
Meni Storage (Memorija)
View content for :
Product:

Meni Storage (Memorija)

Prikaz menija
Opis opcije menija
Storage (Memorija)
USB
Copy: (Kopiraj:) Files to USB (Datoteke na USB)
Izaberite datoteke sa štampača koje želite da sačuvate na USB fleš uređaju.
Da biste kopirali datoteke sa štampača na USB fleš uređaj:
 1. Umetnite USB fleš uređaj u host USB port štampača.
  Štampač prikazuje dostupne datoteke.
 2. Dodirnite polje pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija
  Select All (Izaberi sve)
  .
 3. Dodirnite znak potvrde da biste kopirali izabrane datoteke.
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.write_list
Storage (Memorija)
USB
Copy: (Kopiraj:) Files to Printer (Datoteke na štampač)
Izaberite datoteke koje želite da kopirate na štampač sa USB fleš uređaja.
Da biste kopirali datoteke na štampač sa USB fleš uređaja:
 1. Umetnite USB fleš uređaj u host USB port štampača.
  Štampač prikazuje dostupne datoteke.
 2. Dodirnite polje pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija
  Select All (Izaberi sve)
  .
 3. Dodirnite znak potvrde da biste kopirali izabrane datoteke.
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.read_list
Storage (Memorija)
USB
Copy: (Kopiraj:) Configuration to USB (Kopiraj: Konfiguraciju na USB)
Pomoću ove funkcije možete da kopirate informacije o konfiguraciji štampača na USB uređaj za masovno skladištenje, kao što je USB memorija, koji je priključen na jedan od host USB portova štampača. Na taj način informacije postaju dostupne bez potrebe za štampanjem fizičkih nalepnica.
Povezane ZPL komande:
^HH
– Prikazuje informacije o konfiguraciji štampača koje su vraćene na host računar.
Veb stranica štampača:
Printer Home Page (Početna stranica štampača)
View Printer Configuration (Prikaži konfiguraciju štampača)
(da biste prikazali podatke o konfiguraciji štampača u veb-pregledaču)
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)
(da biste odštampali podatke o konfiguraciji na nalepnicama)
Storage (Memorija)
USB
Print: From USB (Odštampaj: sa USB uređaja)
Izaberite datoteke za štampanje sa USB fleš uređaja.
Da biste odštampali datoteke sa USB fleš uređaja:
 1. Umetnite USB fleš uređaj u host USB port štampača.
  Štampač prikazuje dostupne datoteke.
 2. Dodirnite polje pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija
  Select All (Izaberi sve)
  .
 3. Dodirnite znak potvrde da biste odštampali izabrane datoteke.
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.read_list
Storage (Memorija)
Print Asset Lists (Odštampaj liste sredstava)
Odštampajte navedene informacije na jednoj ili više nalepnica.
Prihvatljive vrednosti:
Formats – Štampa dostupne formate sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.
Images – Štampa dostupne slike sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.
Fonts – Štampa fontove dostupne u štampaču, uključujući standardne fontove štampača i sve opcione fontove. Fontovi mogu da se čuvaju u RAM ili fleš memoriji.
Barcodes – Štampa dostupne bar-kodove u štampaču. Bar-kodovi mogu da se čuvaju u RAM ili fleš memoriji.
All – Štampa prethodne nalepnice, kao i nalepnicu sa konfiguracijom štampača i nalepnicu sa konfiguracijom mreže.
Povezane ZPL komande:
^WD
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)
Storage (Memorija)
Print from E: (Štampanje sa E:)
Odštampajte jednu ili više datoteka sačuvanih na štampaču.