Meni System (Sistem)
Meni System (Sistem)
View content for :
Product:

Meni System (Sistem)

Prikaz menija
Opis opcije menija
System (Sistem)
Language (Jezik)
Ako je potrebno, promenite jezik koji štampač prikazuje. Ova promena utiče na reči koje se prikazuju na sledećim mestima:
 • početni ekran
 • korisnički meniji
 • poruke o greškama
 • nalepnica sa konfiguracijom štampača, nalepnica sa konfiguracijom mreže i druge nalepnice koje možete da izaberete da odštampate putem korisničkim menija
Prihvatljive vrednosti:
ENGLISH, SPANISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, NORWEGIAN, PORTUGUESE, SWEDISH, DANISH, DUTCH, FINNISH, CZECH, JAPANESE, KOREAN, ROMANIAN, RUSSIAN, POLISH, SIMPLIFIED CHINESE, TRADITIONAL CHINESE
Ponuđeni jezici za ovaj parametar prikazuju se na jezicima koje predstavljaju kako bi se olakšalo pronalaženje onog koji razumete.
Povezane ZPL komande:
^KL
SGD komanda koja se koristi:
display.language
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Language (Jezik)
System (Sistem)
Program Language (Jezik programa)
Diagnostic Mode (Dijagnostički režim)
Koristite ovu dijagnostičku alatku da bi štampač odštampao heksadecimalne vrednosti za sve podatke koje je štampač primio. (Više informacija potražite u odeljku Korišćenje režima za dijagnostiku komunikacije.)
Prihvatljive vrednosti:
PRINT
– Štampač štampa tekstualnu i heksadecimalnu predstavu primljenih bajtova podataka umesto da štampa formatirane nalepnice koje ti podaci mogu da predstavljaju.
E: Drive
– Štampač čuva informacije na svojoj E: disk jedinici.
USB Host
– Štampač čuva informacije na host USB memorijskom uređaju ako je prisutan.
OFF
– Normalni režim rada štampača. Isključivanje i ponovno uključivanje napajanja vraća štampač u režim
OFF
.
Ova komanda ne snima praćenje mrežnog paketa.
Povezane ZPL komande:
~JD
za omogućavanje
~JE
za onemogućavanje
SGD komanda koja se koristi:
input.capture
Tasteri kontrolne table:
Držite
PAUSE (Pauziraj)
+
FEED (Uvuci)
dve sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.
System (Sistem)
Program Language (Jezik programa)
Command Language (Jezik komandi)
Nisu sve vrednosti prihvatljive na svim štampačima. Koristite
! U1 getvar "allcv"
komandu da biste videli opseg vrednosti koje štampač podržava. Mogu da budu dostupne i druge vrednosti osim navedenih, u zavisnosti od verzije firmvera koja se koristi.
Komande
"zpl"
i
"hybrid_xml_zpl"
su ekvivalentne. Kada je setvar podešen na vrednost
"zpl"
, getvar rezultat će uvek biti
"hybrid_xml_zpl"
.
Izaberite odgovarajući jezik komandi.
SGD komanda koja se koristi:
device.languages
System (Sistem)
Program Language (Programski jezik)
Emulation (Emulacija)
Ako su na štampaču instalirane aplikacije za emulaciju, možete da ih prikažete ili omogućite/onemogućite u ovom korisničkom meniju.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku za odgovarajuću emulaciju ili se obratite lokalnom prodavcu.)
System (Sistem)
Program Language (Programski jezik)
ZBI
Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0™) je opcija programiranja koja može da se kupi za štampač. Ako želite da kupite ovu opciju, obratite se Zebra prodavcu da biste dobili više informacija.
Ako su ZBI programi preuzeti na štampač, možete da izaberete onaj koji želite da pokrenete pomoću ove stavke menija. Ako na štampaču ne postoji nijedan program, navedeno je NONE (Nijedan).
Nakon preuzimanja ZBI programa, ali kada nijedan nije pokrenut, štampač prikazuje sve dostupne programe. Da biste pokrenuli jedan od njih, dodirnite
Run (Pokreni)
(označeno belom bojom) ispod naziva programa.
Nakon što se program pokrene, biće prikazan samo taj program. Dodirnite
Stop (Zaustavi)
(označeno belom bojom) da biste zaustavili program.
SGD komanda koja se koristi:
zbi.key
– Prikazuje da li je važeća ZBI 2.0 licenca instalirana na štampaču.
zbi.enable
– Prikazuje da li je opcija ZBI 2.0 omogućena ili onemogućena na štampaču.
Komanda
zbi.key
mora da bude podešena na vrednost
"enabled"
, a komanda
zbi.enable
na vrednost
"on"
da biste mogli da koristite funkciju ZBI.
System (Sistem)
Settings (Postavke)
Display Time Format (Format prikaza vremena)
Izaberite format vremena koji štampač koristi.
Prihvatljive vrednosti:
12-Hour, 24-Hour
SGD komanda koja se koristi:
device.idle_display_value
System (Sistem)
Settings (Postavke)
Password Level (Nivo lozinke)
Izaberite nivo zaštite pomoću lozinke za stavke korisničkog menija.
Prihvatljive vrednosti:
Selected, All, None
SGD komanda koja se koristi:
display.password.level
System (Sistem)
Settings (Postavke)
Set Password (Podesi lozinku)
Podesite novu lozinku štampača za stavke menija zaštićene prethodnim parametrom. Podrazumevana lozinka štampača je
1234
.
Prihvatljive vrednosti:
Brojevi 0–9
Povezane ZPL komande:
^KP
System (Sistem)
Settings (Postavke)
Power Up Action (Radnja pri uključivanju)
Podesite radnju koju štampač treba da preduzme tokom sekvence uključivanja.
Prihvatljive vrednosti:
CALIBRATE – Podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
FEED – Umeće nalepnice na prvu tačku registracije.
LENGTH – Određuje dužinu nalepnice pomoću trenutnih vrednosti senzora i uvlači medije na sledeću mrežu.
NO MOTION – Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme Feed (Uvuci) da biste postavili sledeću mrežu.
SHORT CAL – Podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
Povezane ZPL komande:
^MF
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.power_up_action
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
System (Sistem)
Settings (Postavke)
Head Close Action (Radnja pri zatvaranju glave)
Podesite radnju koju štampač treba da preduzme prilikom zatvaranja glave za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
CALIBRATE – Podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
FEED – Umeće nalepnice na prvu tačku registracije.
LENGTH – Određuje dužinu nalepnice pomoću trenutnih vrednosti senzora i uvlači medije na sledeću mrežu.
NO MOTION – Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme Feed (Uvuci) da biste postavili sledeću mrežu.
SHORT CAL – Podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
Povezane ZPL komande:
^MF
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.head_close_action
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
System (Sistem)
Settings (Postavke)
Batch Counter (Brojač serija)
Podešava da li će se brojači serija prikazivati na kontrolnoj tabli štampača.
Prihvatljive vrednosti:
Yes, No
SGD komanda koja se koristi:
display.batch_counter
System (Sistem)
Settings (Postavke)
Screen Calibration (Kalibracija ekrana)
Dodirnite svaku ukrštenu oznaku da biste kalibrisali ekran.
System (Sistem)
Settings (Postavke)
Restore Defaults (Vrati fabričke vrednosti)
Vraćanje određenih postavki štampača, servera za štampanje i mreže na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili. Ova stavka menija je dostupna kroz dva korisnička menija sa različitim podrazumevanim vrednostima za svaki od njih.
Prihvatljive vrednosti:
PRINTER – Vraća sve postavke štampača koje nisu mrežne postavke na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili.
NETWORK – ponovo pokreće žični ili bežični server za štampanje štampača. Uz bežični server za štampanje, štampač se takođe ponovo povezuje sa bežičnom mrežom.
LAST SAVED – učitava postavke iz poslednjeg trajnog čuvanja.
Povezane ZPL komande:
PRINTER –
^JUF
NETWORK –
^JUN
LAST SAVED –
^JUR
Tasteri kontrolne table:
PRINTER – Držite
FEED (Uvuci)
+
PAUSE (Pauziraj)
tokom uključivanja štampača da biste resetovali parametre štampača na fabričke vrednosti.
NETWORK – Držite
CANCEL (Otkaži)
+
PAUSE (Pauziraj)
tokom uključivanja štampača da biste resetovali parametre štampača na fabričke vrednosti.
LAST SAVED – N/A
Veb stranica štampača:
PRINTER –
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Restore Default Configuration (Vrati podrazumevanu konfiguraciju)
NETWORK –
Print Server Settings (Postavke servera za štampanje)
Reset Print Server (Resetuj server za štampanje)
LAST SAVED –
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Restore Saved Configuration (Vrati sačuvanu konfiguraciju)
System (Sistem)
Settings (Postavke)
Print: System Settings (Odštampaj: postavke sistema)
Štampa nalepnicu sa konfiguracijom štampača. Sledi primer nalepnice.
Povezane ZPL komande:
~WC
Tasteri kontrolne table:
Uradite jedno od sledećeg:*
 • Držite
  CANCEL (Otkaži)
  tokom uključivanja štampača. (Raniji naziv CANCEL self test (Samotestiranje putem funkcije Otkaži).)
 • Držite
  FEED (Uvuci)
  +
  CANCEL (Otkaži)
  2 sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.
* Štampa nalepnicu sa konfiguracijom štampača i nalepnicu sa konfiguracijom mreže.
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)
*
* Štampa nalepnicu sa konfiguracijom štampača i nalepnicu sa konfiguracijom mreže.
System (Sistem)
Energy Saving (Ušteda energije)
Energy Star
Kada je omogućen režim Energy Star, štampač prelazi u režim mirovanja nakon isteka vremenskog perioda, čime se smanjuje potrošnja energije. Pritisnite bilo koje dugme na kontrolnoj tabli da biste vratili štampač u aktivno stanje.
Prihvatljive vrednosti:
ON, OFF
SGD komanda koja se koristi:
power.energy_star.enable
Komanda
power.energy_star_timeout
(za podešavanje vremena mirovanja pre nego što se Energy Star primeni)