Povezivanje sa mrežom putem Ethernet porta štampača
Povezivanje sa mrežom putem Ethernet porta štampača
View content for :
Product:

Povezivanje sa mrežom putem Ethernet porta štampača

Da biste koristili žičnu (Ethernet) vezu servera za štampanje, možda ćete morati da konfigurišete štampač da komunicira sa lokalnom mrežom (LAN).
Dodatne informacija o Zebra serverima za štampanje potražite u korisničkom priručniku za ZebraNet žični i bežični server za štampanje. Da biste preuzeli najnoviju verziju ovog priručnika, posetite lokaciju zebra.com/manuals.
 1. Kada instalirate upravljačke programe (pogledajte Instaliranje upravljačkih programa), povežite štampač sa Ethernet kablom koji je povezan na mrežu.
 2. Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u priključak za napajanje naizmeničnom strujom na zadnjoj strani štampača.
 3. Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u odgovarajuću utičnicu za struju.
 4. Uključite (
  I
  ) štampač.
  Štampač pokušava da komunicira sa mrežom. Ako uspe, ispuniće vrednosti mrežnog prolaza i podmreže za LAN i preuzeće IP adresu.
 5. Na početnom ekranu dodirnite karticu Printer Info (Informacije o štampaču). Proverite ekran da biste videli da li je IP adresa dodeljena štampaču.
  Ako je IP adresa štampača...
  Onda...
  0.0.0.0
  ili
  000.000.000.000
  Indikator NETWORK (Mreža) je isključen ili neprekidno prikazuje crvenu boju. (Za više detalja pogledajte odeljak Indikatori.)
  1. Proverite Ethernet priključak na zadnjoj strani štampača. Ako nijedan indikator nije uključen ili ne treperi, Ethernet veza nije aktivna. Proverite da li su oba kraja kabla ispravno uključena, kao i da li je aktivan mrežni port u koji priključujete. Kada problem bude rešen, štampač bi trebalo automatski da se poveže.
  2. Ako je potrebno, konfigurišite sledeće postavke štampača da biste podesili statičku IP adresu, a zatim resetujte mrežu. Obratite se administratoru mreže da biste dobili odgovarajuće vrednosti za svoju mrežu.
   • Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (Žični IP protokol)) – promenite vrednost sa ALL (Sve) na PERMANENT (Trajno).
   • Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Gateway (Žični mrežni prolaz) – Postavite adekvatnu vrednost mrežnog prolaza za LAN.
   • Connection (Veza) > Wired > Wired Subnet (Žična podmreža) – Postavite adekvatnu vrednost podmreže za LAN.
  bilo koja druga vrednost
  Povezivanje je uspelo. Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno zeleno ili žuto, u zavisnosti od mreže. (Za više detalja pogledajte odeljak Indikatori.)
 6. Resetujte mrežu (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (resetuj mrežu)) da bi promene postavki mreže stupile na snagu.