Utvrđivanje metoda manipulisanja medijima)
Utvrđivanje metoda manipulisanja medijima)
View content for :
Product:

Utvrđivanje
metoda manipulisanja medijima)

Pre umetanja medija, odaberite metod manipulisanja medijima koji odgovara mediju koji se koristi i dostupnim opcijama štampača.
Opcije štampača
1
Otcepljivanje (standardno)
2
Opcija za odlepljivanje
3
Odlepljivanje sa opcijom za prihvatanje podloge
4
Opcija sekača
Metodi manipulisanja
medija i opcije štampača
Metod
Potrebna opcija štampača
Opis
Otcepljivanje
Može se koristiti sa svim opcijama štampača i većinom tipova medija.
Štampač štampa formate nalepnica kako ih prima. Operater štampača može da otcepi odštampane nalepnice kada se štampač zaustavi.
Odlepljivanje
Opcija za odlepljivanje ili za prihvatanje podloge
Štampač skida nalepnicu sa pozadine tokom štampanja, a zatim pauzira dok se nalepnica ne ukloni.
Prazna pozadina može da bude izlazi na prednjoj strani štampača ili može da se namotava na osovinu za prihvatanje podloge ili osovinu za premotavanje.
Sekač
Opcija sekača
Štampač seče između nalepnica nakon štampanja svake od njih.
Odloženo rezanje
Opcija sekača
Štampač čeka ZPL komandu za odloženo rezanje (
~JK
) pre nego što odseče poslednju odštampanu nalepnicu.
Aplikator
Potrebna je veza sa portom aplikatora. Ovaj režim se koristi sa mašinom koja lepi nalepnice.
Štampač štampa kada dobije signal od aplikatora. Ovlašćeni serviseri treba da potraže dodatne informacije o interfejsu aplikatora u priručniku za servisiranje.
Opcije za odlepljivanje bez podloge, premotavanje bez podloge, otcepljivanje bez podloge, rezanje bez podloge i odloženo rezanje bez podloge rezervisane su za buduću upotrebu.
 1. Na početnom ekranu dodirnite
  Menu (Meni)
  Print (Štampanje)
  Image Adjust (Podešavanje slike)
  Media Handling (Manipulisanje medijima)
  .
  Prikazaće se opcije za manipulisanje medijima.
 2. Izaberite metod koji odgovara mediju koji se koristi i dostupnim opcijama štampača.
 3. Dodirnite ikonu
  Home (Početni ekran)
  da biste se vratili na početni ekran.