Problem sa štampanjem ili kvalitetom štampe
Problem sa štampanjem ili kvalitetom štampe
View content for :
Product:

Problem sa štampanjem ili kvalitetom štampe

Problem
Mogući uzrok
Preporučeno rešenje
Bar-kod se ne skenira
Bar-kod odštampan na nalepnici se ne skenira.
Bar-kod nije u okviru specifikacija jer je štampač podešen na pogrešan nivo zatamnjenosti ili je pritisak glave za štampanje neodgovarajući.
 1. Ako je potrebno, ručno prilagodite postavke zatamnjenosti ili brzine štampanja.
  • Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenost, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, traka može da progori ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
  • Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.
  Postavkama zatamnjenosti i brzine štampanja pristupite sa početnog ekrana tako što ćete dodirnuti
  Menu (Meni)
  Print (Štampanje)
  Print Quality (Kvalitet štampe)
  .
 2. Podesite pritisak glave za štampanje na najnižu vrednost potrebnu za dobar kvalitet štampe. Pogledajte Podešavanje pritiska glave za štampanje.
Nema dovoljno praznog prostora oko bar-koda.
Ostavite najmanje 3,2 mm (1/8 inča) između bar-koda i drugih odštampanih površina na nalepnici, kao i između bar-koda i ivice nalepnice.
Pogrešna veličina slike
Odštampani tekst na nalepnici je premali (ili preveliki)
Koristi se pogrešan upravljački program štampača ili druge postavke nisu ispravne za vašu namenu za štampanje.
Proverite postavke komunikacije upravljačkog programa štampača ili softvera (ako je primenljivo) za vašu vezu. Možda ćete želeti da ponovo instalirate upravljački program štampača prateći uputstvo u odeljku Povezivanje štampača sa uređajem.
Slab kvalitet štampe
Mrlje na nalepnicama
Medij ili traka nisu namenjeni za rad velikom brzinom.
Zamenite potrošni materijal onim koji je preporučen za rad velikom brzinom. Više informacija potražite na lokaciji zebra.com/supplies.
Loši rezultati sa debelim nalepnicama
Neispravan pritisak glave za štampanje.
Podesite pritisak glave za štampanje na najnižu vrednost potrebnu za dobar kvalitet štampe. Pogledajte Podešavanje pritiska glave za štampanje.
Stalno štampa previše svetlo ili previše tamno
Otisak je previše svetao ili previše taman preko čitave nalepnice
Medij ili traka nisu namenjeni za rad velikom brzinom.
Zamenite potrošni materijal onim koji je preporučen za rad velikom brzinom. Više informacija potražite na lokaciji zebra.com/supplies.
Štampač je podešen na neodgovarajući nivo zatamnjenosti.
Da biste postigli optimalan kvalitet štampe, podesite zatamnjenost na najnižu postavku za vašu namenu.
 1. Ako je potrebno, ručno prilagodite postavke zatamnjenosti ili brzine štampanja.
  • Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenost, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, traka može da progori ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
  • Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.
  Postavkama zatamnjenosti i brzine štampanja pristupite sa početnog ekrana tako što ćete dodirnuti
  Menu (Meni)
  Print (Štampanje)
  Print Quality (Kvalitet štampe)
  .
Kombinacija medija i trake koje koristite nije odgovarajuća za vašu namenu.
Pređite na drugi tip medija ili trake da biste probali da pronađete kompatibilnu kombinaciju.
Ako je potrebno, za dodatne informacije i savet obratite se ovlašćenom Zebra prodavcu ili distributeru.
Neispravan pritisak glave za štampanje.
Podesite pritisak glave za štampanje na najnižu vrednost potrebnu za dobar kvalitet štampe. Pogledajte Podešavanje pritiska glave za štampanje.
Otisak je previše svetao ili previše taman na jednoj strani nalepnice
Nejednak pritisak glave za štampanje.
Podesite pritisak glave za štampanje po potrebi da biste postigli dobar kvalitet štampe. Pogledajte Podešavanje pritiska glave za štampanje
Opšti problemi sa kvalitetom štampe
Štampač je podešen na neodgovarajuću brzinu štampe ili nivo zatamnjenosti. Imajte na umu da na postavke štampača može da utiče upravljački program ili softver koji se koristi.
Da biste postigli optimalan kvalitet štampe, podesite zatamnjenost na najnižu postavku za vašu namenu.
 1. Ako je potrebno, ručno prilagodite postavke zatamnjenosti ili brzine štampanja.
  • Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenost, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, traka može da progori ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
  • Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.
  Postavkama zatamnjenosti i brzine štampanja pristupite sa početnog ekrana tako što ćete dodirnuti
  Menu (Meni)
  Print (Štampanje)
  Print Quality (Kvalitet štampe)
  .
Koristite neodgovarajuću kombinaciju nalepnica i trake za svoju namenu.
Pređite na drugi tip medija ili trake da biste probali da pronađete kompatibilnu kombinaciju.
Ako je potrebno, za dodatne informacije i savet obratite se ovlašćenom Zebra prodavcu ili distributeru.
Glava za štampanje je prljava.
Očistite glavu za štampanje i valjak za štampanje. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje.
Neispravan ili nejednak pritisak glave za štampanje.
Podesite pritisak glave za štampanje na najnižu vrednost potrebnu za dobar kvalitet štampe. Pogledajte Podešavanje pritiska glave za štampanje.
Format nalepnice skalira font koji ne može da se skalira.
U slučaju problema sa fontom, proverite format nalepnice.
Zakošene sive linije na praznim nalepnicama
Tanke, zakošene sive linije na praznim nalepnicama
Zgužvana traka.
Uzroke i rešenja zgužvane trake potražite u odeljku Razni problemi.
Nedostaje otisak
Dugački nizovi otiska koji nedostaje na nekoliko nalepnica
Element za štampanje je oštećen.
Pozovite servisera za pomoć.
Zgužvana traka.
Uzroke i rešenja zgužvane trake potražite u odeljku Problemi sa trakom.
Gubitak registracije
Gubitak registracije štampanja na nalepnicama
Prekomerno vertikalno pomeranje u registraciji gornje forme
Valjak za štampanje je prljav.
Očistite glavu za štampanje i valjak za štampanje. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje.
Vođice za medije su neispravno pozicionirane.
Pobrinite se da vođice za medije budu ispravno pozicionirane. Pogledajte Ubacivanje medija.
Tip medija je neispravno podešen.
Podesite štampač za odgovarajuću vrstu medija (prorez/urez, uzastopno ili oznaka).
Medij je neispravno umetnut.
Umetnite medij ispravno. Pogledajte Ubacivanje medija.
Greška pri registraciji / preskakanje nalepnica
Štampač nije kalibrisan.
Kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
Neispravan format nalepnice.
Proverite format nalepnice i ispravite ga na odgovarajući način.
Greška pri registraciji i štampanju jedne do tri nalepnice
Valjak za štampanje je prljav.
Očistite glavu za štampanje i valjak za štampanje. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje.
Medij ne odgovara specifikacijama.
Koristite medij koji odgovara specifikacijama. Pogledajte Specifikacije medija.
Vertikalno pomeranje položaja gornje forme
Štampač nije kalibrisan.
Kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
Valjak za štampanje je prljav.
Očistite glavu za štampanje i valjak za štampanje. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje.
Horizontalno pomeranje u postavljanju slike na nalepnici.
Prethodne nalepnice su neispravno otcepljene.
Povucite nadole i ulevo prilikom otcepljivanja nalepnica kako bi traka za otcepljivanje pomogla pri otcepljivanju pozadine nalepnice. Povlačenje nagore ili nadole i nadesno može da pomeri medij u stranu.
Vertikalno pomeranje slike ili nalepnice
Štampač koristi nekontinuirane nalepnice, ali je konfigurisan za kontinuirani režim.
Podesite štampač za odgovarajuću vrstu medija (prorez/urez, uzastopno ili oznaka) i kalibrišite štampač ako je potrebno. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
Senzor medija je neispravno kalibrisan.
Kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
Valjak za štampanje je prljav.
Očistite glavu za štampanje i valjak za štampanje. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje.
Neispravne postavke (prekidači) pritiska glave za štampanje.
Prilagodite pritisak glave za štampanje da biste obezbedili ispravan rad. Pogledajte Podešavanje pritiska glave za štampanje.
Medij ili traka su neispravno umetnuti.
Pobrinite se da medij i traka budu ispravno umetnuti. Pogledajte Umetanje trake i Ubacivanje medija.
Nekompatibilan medij.
Morate da koristite medij koji odgovara specifikacijama štampača. Pobrinite se da prorezi ili urezi između nalepnica budu od 2 do 4 mm i dosledno postavljeni. Pogledajte Specifikacije medija.