Problemi sa RFID-om
Problemi sa RFID-om

Problemi sa RFID-om

Problem
Mogući uzrok
Preporučeno rešenje
Štampač se zaustavlja kod RFID umetka
Štampač se zaustavlja kod RFID umetka.
Štampač je kalibrisao dužinu nalepnice samo na RFID umetak umesto na razmak između nalepnica.
 1. Dodirnite
  Menu (Meni)
  System (Sistem)
  Settings (Postavke)
  , a zatim izaberite FEED (Uvuci) za radnje Power Up (Uključivanje) i Head Close (Zatvaranje glave).
 2. Ručno kalibrišite štampač. Pogledajte Obavljanje ručne kalibracije senzora.
Poništene nalepnice
Štampač poništava svaku nalepnicu.
Štampač nije kalibrisan za medij koji se koristi.
Ručno kalibrišite štampač. Pogledajte odeljak Obavljanje ručne kalibracije senzora.)
Koristite RFID nalepnicu sa tipom oznake koji vaš štampač ne podržava.
Ovi štampači podržavaju samo Gen 2 RFID nalepnice. Više informacija potražite u RFID vodiču za programiranje 3 ili se obratite ovlašćenom Zebra RFID prodavcu.
Štampač ne može da komunicira sa RFID čitačem.
 1. Isključite (
  O
  ) štampač.
 2. Sačekajte 10 sekundi.
 3. Uključite (
  I
  ) štampač.
 4. Ako problem potraje, možda imate neispravan RFID čitač ili labavu vezu između RFID čitača i štampača. Za pomoć se obratite tehničkoj podršci ili ovlašćenom Zebra RFID serviseru.
Smetnje radio-frekvencije (RF) sa drugog RF izvora.
Uradite nešto od sledećeg ako je potrebno:
 • Premestite štampač dalje od fiksnih RFID čitača ili drugih RF izvora.
 • Proverite da li su vrata za medij zatvorena sve vreme tokom RFID programiranja.
Postavke su neispravne u softveru za dizajniranje nalepnica.
Postavke softvera zamenjuju postavke štampača. Proverite d ali se postavke softvera i štampača podudaraju.
Koristite neispravan položaj programiranja, naročito ako oznake koje se koriste ispunjavaju specifikacije štampača.
Uradite nešto od sledećeg ako je potrebno:
 • Proverite položaj RFID programiranja ili postavku položaja programa u softveru za dizajniranje nalepnica. Ako je položaj nepravilan, promenite postavku.
 • Vratite položaj RFID programiranja na podrazumevanu vrednost.
Više informacija potražite u RFID vodiču za programiranje 3. Detalje o postavljanju primopredajnika potražite na lokaciji zebra.com/transponders.
Šaljete RFID ZPL ili SGD komande koje su neispravne.
Proverite formate nalepnica. Više informacija potražite u RFID vodiču za programiranje 3.
Mali učinak. Previše RFID oznaka po rolni je poništeno.
RFID nalepnice ne ispunjavaju specifikacije za štampač, što znači da primopredajni nije u oblasti koja se može dosledno programirati.
Proverite da li nalepnice ispunjavaju specifikacije postavljanja primopredajnika za vaš štampač. Informacije o postavljanju primopredajnika potražite na lokaciji zebra.com/transponders.
Više informacija potražite u RFID vodiču za programiranje 3 ili se obratite ovlašćenom Zebra RFID prodavcu.
Neispravni nivoi snage čitanja i pisanja.
Promenite RFID nivoe snage čitanja i pisanja. Uputstvo potražite u RFID vodiču za programiranje 3.
Smetnje radio-frekvencije (RF) sa drugog RF izvora.
Uradite nešto od sledećeg ako je potrebno:
 • Premestite štampač dalje od fiksnih RFID čitača.
 • Proverite da li su vrata za medij zatvorena sve vreme tokom RFID programiranja.
Štampač koristi zastarele verzije firmvera štampača i firmvera čitača.
Ažurni firmver potražite na lokaciji zebra.com/firmware.
Drugi problemi sa RFID-om
RFID parametri se ne prikazuju u režimu Setup (Podešavanje), a RFID informacije se ne prikazuju na nalepnici sa konfiguracijom štampača.
Štampač ne poništava RFID nalepnice koje nisu pravilno programirane.
Štampač je isključen (
O
), a zatim ponovo uključen (
I
) suviše brzo da bi se RFID čitač pravilno pokrenuo.
Sačekajte najmanje 10 sekundi nakon isključivanja štampača pre nego što ga ponovo uključite.
 1. Isključite (
  O
  ) štampač.
 2. Sačekajte 10 sekundi.
 3. Uključite (
  I
  ) štampač.
 4. Proverite RFID parametre u režimu Setup (Podešavanje) ili RFID informacije na novoj nalepnici sa konfiguracijom.
Neispravna verzija firmvera štampača je učitana u štampač.
 1. Proverite da li je ispravna verzija firmvera učitana u štampač. Više informacija potražite u RFID vodiču za programiranje 3.
 2. Preuzmite ispravni firmver štampača ako je potrebno.
 3. Ako problem potraje, obratite se tehničkoj podršci.
Štampač ne može da komunicira sa RFID podsistemom.
 1. Isključite (
  O
  ) štampač.
 2. Sačekajte 10 sekundi.
 3. Uključite (
  I
  ) štampač.
 4. Ako problem potraje, možda imate neispravan RFID čitač ili labavu vezu između RFID čitača i štampača. Za pomoć se obratite tehničkoj podršci ili ovlašćenom serviseru.
Indikator DATA (Podaci) treperi neprekidno nakon što pokušate da preuzmete firmver za štampač ili čitač.
Preuzimanje nije uspelo. Da biste postigli optimalne rezultate, isključite štampač, a zatim ga ponovo uključite pre preuzimanja firmvera.
 1. Isključite (
  O
  ) štampač.
 2. Sačekajte 10 sekundi.
 3. Uključite (
  I
  ) štampač.
 4. Pokušajte ponovo da preuzmete firmver.
 5. Ako problem potraje, obratite se tehničkoj podršci.