Korišćenje režima za dijagnostiku komunikacije
Korišćenje režima za dijagnostiku komunikacije

Korišćenje režima za dijagnostiku komunikacije

Dijagnostički test komunikacije predstavlja alatku za rešavanje problema koja služi za proveru međuveze štampača i host računara. Kada je štampač u dijagnostičkom režimu, štampa sve podatke primljene sa host računara kao prave ASCII znakove sa heks vrednostima ispod ASCII teksta. Štampač štampa sve primljene znakove, uključujući kontrolne kodove kao što je CR (znak za početak reda). Figure 1 prikazuje tipičnu probnu nalepnicu iz ovog testa.
Probna nalepnica je odštampana naopako.
Nalepnica režima za dijagnostiku komunikacije
 1. Podesite širinu nalepnice koja je jednaka ili manja od stvarne širine medija koji se koristi za testiranje. Dodirnite
  Menu (Meni)
  Print (Štampanje)
  Print Quality (Kvalitet štampe)
  Label Width (Širina nalepnice)
  da biste pristupili postavci za širinu nalepnice.
 2. Dodirnite
  Menu (Meni)
  System (Sistem)
  Program Language (Jezik programa)
  , a zatim podesite opciju
  Diagnostic Mode (Dijagnostički režim)
  na
  ENABLED (Omogućeno)
  .
  Štampač aktivira dijagnostički režim i štampa sve podatke primljene sa host računara na nalepnici za testiranje.
 3. Na nalepnici za testiranje potražite kodove grešaka. Za eventualne greške, proverite da li su parametri komunikacije ispravni.
  Greške se prikazuju na nalepnici za testiranje na sledeći način:
  • FE
   ukazuje na grešku pri kadriranju.
  • OE
   ukazuje na grešku prekoračenja.
  • PE
   ukazuje na grešku u paritetu.
  • NE
   ukazuje na šum.
 4. Da biste izašli iz ovog samotestiranja i vratili se na normalan rad, isključite štampač, a zatim ga ponovo uključite ili podesite opciju Diagnostic Mode (Dijagnostički režim) na
  DISABLED (Onemogućeno)
  .