Vežba 1: Kopirajte datoteke na USB fleš uređaj i obavite preslikavanje na USB
Vežba 1: Kopirajte datoteke na USB fleš uređaj i obavite preslikavanje na USB
View content for :
Product:

Vežba 1: Kopirajte datoteke na USB fleš uređaj i obavite preslikavanje na USB

 1. NA USB fleš uređaju napravite sledeće:
  • fasciklu pod nazivom
   Zebra
  • u toj fascikli, tri potfascikle:
   • appl
   • commands
   • files
 2. U fasciklu
  /appl
  stavite kopiju najnovijeg firmvera za štampač.
 3. U fasciklu
  /files
  stavite sledeću datoteku:
 4. U fasciklu
  /commands
  stavite sledeće datoteke:
 5. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na prednjoj strani štampača.
 6. Pratite kontrolnu tablu i sačekajte.
  Treba da se desi sledeće:
  • Ako se firmver sa USB fleš uređaja razlikuje od firmvera na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač. Štampač će se zatim ponovo pokrenuti i odštampati nalepnicu sa konfiguracijom štampača. (Ako na USB fleš uređaju nema firmvera ili je verzija firmvera ista, štampač će preskočiti ovu radnju.)
  • Štampač preuzima datoteke iz fascikle
   /files
   i na kratko prikazuje nazive datoteka koje se preuzimaju na ekranu.
  • Štampač izvršava sve datoteke u fascikli
   /commands
   .
  • Štampač će se ponovo pokrenuti i prikazaće ovu poruku:
   MIRROR PROCESSING FINISHED (OBRADA SA PRESLIKAVANJEM JE ZAVRŠENA)
 7. Uklonite USB fleš jedinicu iz štampača.
  Napredne korisničke informacije
  Više informacija o ovim komandama potražite u Zebra vodiču za programiranje.
  Da biste omogućili/onemogućili preslikavanje:
  ! U1 setvar
  "usb.mirror.enable" "value"
  Vrednosti:
  "on"
  ili
  "off"
  Da biste omogućili/onemogućili automatsko preslikavanje do kojeg dolazi kada se USB fleš uređaj umetne u host USB port:
  ! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value"
  Vrednosti:
  "on"
  ili
  "off"
  Da biste odredili koliko će puta operacija preslikavanja biti ponovljena ako ne uspe:
  ! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value"
  Vrednosti: od
  0
  do
  65535
  Da biste promenili putanju do lokacije na USB uređaju sa koje se datoteke za preslikavanje preuzimaju:
  ! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path"
  Podrazumevano:
  "zebra/appl"
  Da biste promenili putanju do lokacije na štampaču sa koje se datoteke za preslikavanje preuzimaju:
  ! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
  Podrazumevano:
  "zebra"
  Da biste omogućili/onemogućili mogućnost korišćenja USB porta:
  ! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
  Vrednosti:
  "on"
  ili
  "off"