Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice
Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice
View content for :
Product:

Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice

Opcija „Print USB File“ (Odštampaj datoteku sa USB uređaja) omogućava vam da štampate datoteke sa USB uređaja velikog kapaciteta za skladištenje, poput USB fleš uređaja. Sa USB uređaja za masovno skladištenje mogu da se štampaju samo podržane datoteke (
.ZPL
i
.XML
), a datoteke moraju biti smeštene na osnovnom nivou, a ne u direktorijumu.
 1. Kopirajte sledeće datoteke na USB fleš uređaj:
 2. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na prednjoj strani štampača.
 3. Dodirnite
  Menu (Meni)
  Storage (Memorija)
  USB
  Print: (Štampaj:) From USB (Sa USB uređaja)
  .
  Štampač učitava sve izvršne datoteke i obrađuje ih. Prikazaće se lista dostupnih datoteka.
  SELECT ALL (Izaberi sve)
  je dostupno za štampanje svih datoteka na USB fleš uređaju.
 4. Izaberite
  USBSTOREDFILE.zpl
  .
 5. Dodirnite znak potvrde da biste kopirali datoteke.
  Nalepnica se štampa.