t-zt4x1-loading-the-ribbon
Umetanje trake

Umetanje trake

Ne morate da isključujete napajanje štampača kada radite blizu otvorene glave za štampanje, ali kompanija Zebra to preporučuje kao meru predostrožnosti. Ako isključite napajanje, izgubićete sve privremene postavke, kao što su formati nalepnice, koje ćete morati ponovo da unesete pre nego što nastavite sa štampanjem.
Koristite traku koja je šira od medija da biste zaštitili glavu za štampanje od habanja. Traka mora da ima premaz sa spoljne strane za upotrebu u standardnom štampaču. Više informacija potražite u odeljku Koju vrstu trake mogu da koristim?.
 1. Podignite vrata za medij.
  HOT SURFACE (Vruća površina):
  Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
 2. Otvorite sklop glave za štampanje tako što ćete okrenuti polugu za otvaranje glave za štampanje nagore.
 3. Postavite rolnu trake na ulaznu osovinu za traku dok se slobodni kraj trake odmotava kao što je prikazano. Gurnite rolnu unazad dokle god je to moguće.
 4. Postavite traku ispod sklopa glave za štampanje i oko njene leve strane, kao što je prikazano.
 5. Dok je traka razvučena najdalje što može ispod sklopa glave za štampanje, obmotajte traku oko prihvatne osovine za traku. Okrenite osovinu nekoliko krugova u prikazanom smeru da biste zategnuli i poravnali traku.
 6. Da li je medij već umetnut u štampač?
  Ako...
  Onda...
  Ne
  Umetnite medij u štampač. (Pogledajte Ubacivanje medija.)
  Da
  1. Okrenite polugu za otvaranje glave za štampanje nadole dok glava za štampanje ne nalegne na mesto.
  2. Zatvorite vrata za medij.
  3. Pritisnite
   PAUSE (Pauziraj)
   da biste izašli iz režima pauze i omogućili štampanje.