การวินิจฉัยการสื่อสาร
การวินิจฉัยการสื่อสาร

การวินิจฉัยการสื่อสาร

หากประสบปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้นำเครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมด Communications Diagnostic (โหมดการวินิจฉัยการสื่อสาร) หรือเรียกอีกอย่างว่าโหมด DUMP เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ข้อมูลที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์โฮสต์ โดยจะพิมพ์เป็นอักขระ ASCII และข้อความแทน (หรือมหัพภาค ‘.’ หากเป็นอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้)