งานพิมพ์บิดเบี้ยว
งานพิมพ์บิดเบี้ยว

งานพิมพ์บิดเบี้ยว

  • เปลี่ยนแบตเตอรี่
  • ตรวจสอบสายเคเบิลไปยังอุปกรณ์โฮสต์
  • สร้าง RF Link และ/หรือฟื้นฟูการเชื่อมโยงกับ LAN