ไอคอน Media Out (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์) หรือ Head Open (หัวพิมพ์เปิดอยู่) กะพริบ
ไอคอน Media Out (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์) หรือ Head Open (หัวพิมพ์เปิดอยู่) กะพริบ

ไอคอน Media Out (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์) หรือ Head Open (หัวพิมพ์เปิดอยู่) กะพริบ

  • ตรวจสอบว่าใส่สื่อสิ่งพิมพ์แล้ว และปิดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์และล็อคเข้าที่อย่างถูกต้อง