การพิมพ์ไม่เกิดขึ้น
การพิมพ์ไม่เกิดขึ้น

การพิมพ์ไม่เกิดขึ้น

  • เปลี่ยนแบตเตอรี่
  • ตรวจสอบสายเคเบิลไปยังอุปกรณ์โฮสต์
  • สร้าง RF Link และ/หรือฟื้นฟูการเชื่อมโยงกับ LAN
  • รูปแบบฉลากหรือโครงสร้างคำสั่งไม่ถูกต้อง ตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมด Communications Diagnostic (การวินิจฉัยการสื่อสาร) หรือโหมด Hex Dump เพื่อวินิจฉัยปัญหา