คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี หรือสีซีดจาง
คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี หรือสีซีดจาง

คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี หรือสีซีดจาง

  • ทำความสะอาดหัวพิมพ์
  • ตรวจสอบคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพ์